Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komu przysługują obniżone składki ZUS

 

24/06/2014

(30/12/2011)

zus

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ulgi? O czym należy pamiętać? Jakich formalności powinniśmy dopilnować?Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r., mogą opłacać preferencyjne składki ZUS przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Osoby takie opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Wykonywanie wolnego zawodu (np. adwokata, lekarza) stanowi działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność w zakresie wolnego zawodu, może również opłacać składki preferencyjne.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści.

Prawo do opłacania obniżonych składek ZUS przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.


Przykład 1

Pan Jerzy rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 15 grudnia 2007 r. i spełnia wyżej wymienione warunki. Preferencyjne składki ZUS może opłacać za okres od 15 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.


Przykład 2

Pan Krzysztof, rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 grudnia 2007 r. i spełnia wyżej wymienione warunki. Preferencyjne składki ZUS może opłacać za okres od 1 grudnia 2007 r. do 30 listopada 2009 r.

 

Jakie składki płaci nowy przedsiębiorca?

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, której przysługuje opisana wyżej ulga, obowiązkowo opłaca następujące składki:

 • składka emerytalna
 • składka rentowa
 • składka wypadkowa

Osoba taka zwolniona jest natomiast z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Dodatkowo, początkujący przedsiębiorca obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne. Przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA.

 

Jak rozliczać składki?

Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680 zł. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 30% tej kwoty czyli 504,00 zł.

Podstawa ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli działalność została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca kalendarzowego lub w przypadku gdy prowadzący działalność przez część miesiąca był niezdolny do pracy i spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego.

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy naliczać i opłacać na ogólnych zasadach, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka ta nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca jak również za okres pobierania zasiłków.


Przykład 3


Pani Katarzyna rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 marca 2014 r. Jest to jej pierwsza działalność. Działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2014 rok wynosi 504,00 zł. Z kolei podstawa wymiaru dla składki zdrowotnej wynosi 3004,48 zł. Wobec tego łączne składki ZUS wyniosą:

 • składka emerytalna     -   504,00 zł * 19,52% =  98,38 zł
 • składka rentowa          -   504,00 zł *   8,00% =  40,32 zł
 • składka wypadkowa    -   504,00 zł *   1,93% =    9,73 zł
 • składka chorobowa     -   504,00 zł *   2,45% =   12,35 zł
 • składka zdrowotna      - 3004,48 zł *   9,00% = 270,40 zł


Łącznie preferencyjne składki ZUS za każdy miesiąc roku 2014 wyniosą 431,18 zł.

Zobacz pełną tabelę preferencyjnych składek ZUS.

 


Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS?


Fakt rozpoczęcia wykonywania działalności należy zgłosić do ZUS, a więc złożyć zgłoszenie płatnika składek oraz zgłosić do ubezpieczeń siebie jako ubezpieczonego.

Zgłoszenia płatnika składek dokonuje się poprzez złożenie formularza ZUS ZFA, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności). W tym celu należy złożyć formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx.

 

W jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki?

Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Deklarację składa się do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym terminie powinny być również opłacone wszystkie składki.

Jeżeli osoba prowadząca działalność jest płatnikiem składek również za inne osoby, np. za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców, dokumenty rozliczeniowe składa i składki opłaca w terminie do 15 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji zadeklarowały jako podstawę wymiaru składek, podstawę minimalną, tj. w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego - 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby te są zwolnione z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jak wyrejestrować działalność gospodarczą?

Gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wyrejestrowuje siebie:

 • jako ubezpieczonego – na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • jako płatnika składek – na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek).
Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Będą aż trzy podwyżki składek ZUS
  Jak odwołać się od decyzji ZUS?
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?