Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak prawidłowo rozliczyć dochody uzyskane z pracy za granicą


08.01.2008

 

Podatnicy, którzy w 2007 roku zarabiali za granicą, muszą liczyć się z tym, że będą musieli wykazać to także w polskim zeznaniu. Przy takim rozliczeniu ważne będą miejsce zamieszkania, długość pobytu za granicą oraz metoda unikania podwójnego opodatkowania przewidziana w umowie między Polską a krajem, w którym praca była wykonywana.
Czy żołnierz za granicą uwzględni diety


Korzystam ze statutu członka korpusu służby zagranicznej. Uzyskałem stopień dyplomatyczny attaché obrony, wojskowego, morskiego i lotniczego w Ambasadzie RP za granicą. Czy przysługują mi diety z tytułu podróży zagranicznej?

Nie

Wolne od podatku dochodowego są: część przychodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do wynagrodzenia: pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami RP; pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Polski w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku; uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

W omawianej sytuacji, ponieważ pełniąc służbę w ataszacie obrony w Ambasadzie RP podatnik korzysta ze statusu członka służby zagranicznej, to nie będzie miało zastosowania zwolnienie dotyczące diet z tytułu podróży służbowej.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy zagraniczne zarobki trzeba przeliczać


Rozliczając zagraniczne zarobki w Polsce, trzeba wypełnić PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Czy uzyskane przychody trzeba przeliczać na złote?

Tak

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie kursu kupna do przeliczenia na złote przychodu uzyskanego przez podatnika, stosuje się kurs średni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa prawna

■ Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy dochody szwedzkie są zwolnione z PIT

 


W 2007 roku w związku z delegacjami służbowymi przebywałem w Szwecji. Oprócz wynagrodzenia otrzymywałem zapłatę za delegacje. Całość wynagrodzenia otrzymywałem od pracodawcy. Przekroczenie 183 dni pobytu w Szwecji w okresie 12 miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku spowodowało obowiązek płacenia podatku w Szwecji. Czy dochody szwedzkie są zwolnione z PIT w Polsce?

Tak

Jeżeli podatnik uzyskał przychody z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Szwecji, które są tam opodatkowane, podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie konwencji między Polską a Szwecją, która przewiduję metodę wyłączenia z progresją, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania. Dlatego też metoda wyłączenia z progresją przy obliczeniu podatku dochodowego za 2007 rok będzie miała zastosowanie, o ile na mocy konwencji polsko-szwedzkiej uzyskany przez podatnika dochód z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Szwecji był zwolniony od podatku.

Przy zastosowaniu tej metody unikania podwójnego opodatkowania, dochód podatnika opodatkowany w Szwecji wyłącza się z podstawy opodatkowania, a uwzględnia się go jedynie do ustalenia stopy procentowej, według której oblicza się podatek od pozostałych dochodów.

Podstawa prawna

■ Art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Konwencja między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie 19 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 26, poz. 193).Czy bez umowy nie ma rozliczenia w Polsce


Mieszkam w Polsce, ale w 2007 roku uzyskiwałem przychody (dochody) ze stosunku pracy wypłacane przez firmę usytuowaną na Wyspie Guernsey. Podlegam w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów. Z Wyspą Guernsey Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Czy w związku z tym nie muszę zagranicznych dochodów rozliczać w kraju?

Nie

Jeżeli podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Zatem przychody osiągnięte na Wyspie Guernsey podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. według obowiązującej skali podatkowej, po odliczeniu kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Podstawa prawna

■ Art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy zarobki z Nigerii rozlicza się w Polsce


Pracowałem w 2007 roku w Nigerii. Wykonuję swoje obowiązki służbowe na podstawie dwuletniego kontraktu. W Nigerii obowiązuje forma kontraktu jako pisemne uzgodnienie i zobowiązanie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie stosuje się innej formy umowy na piśmie. Wypłatę pobieram w gotówce na miejscu. Czy te dochody muszę wykazać w Polsce?

Tak

Przy rozliczaniu dochodu uzyskanego w Nigerii będzie miała zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego. Wszystko dlatego, że Polska z Nigerią umowę podpisała, ale jej nie ratyfikowała. W związku z tym, w przypadku gdy nie obowiązuje umowa między Polską a danym krajem, zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego.

Zatem podatnik z uwagi na uzyskanie w 2007 roku dochodu z pracy w Nigerii zobowiązany jest w terminie do 30 kwietnia 2008 r. złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku PIT/ZG, zarówno w przypadku gdy nie uzyskał w Polsce dochodów podlegających opodatkowaniu, jak i w przypadku osiągnięcia w Polsce dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego.

Podstawa prawna

■ Art. 3, art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).Czy trzeba płacić PIT od umowy o dzieło


Mam możliwość osiągania dodatkowych dochodów poprzez okresowe wykonywanie projektów dla firmy niemieckiej, która nie posiada swojego oddziału w Polsce i nie jest powiązana z moim polskim pracodawcą. Na wystawianych rachunkach będzie widniała kwota brutto podana w euro. Czy trzeba płacić PIT od umowy o dzieło?

Tak

Do dochodów uzyskanych przez podatnika w Polsce z tytułu umowy o dzieło zawartej z niemieckim zleceniodawcą będzie miała zastosowanie zasada, zgodnie z którą podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników, m.in. z tytułu umowy o dzieło, są zobowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa płatnika m.in. z tytułu działalności wykonywanej osobiście są zobowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować zamiast stawki 19-proc. wyższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 30 lub 40-proc. Zwiększenie stawki nie jest jednak uzależnione od wysokości dochodu uzyskanego w danym miesiącu bez pośrednictwa płatnika.

Podstawa prawna

■ Art. 44 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna, 08.01.2008

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?