Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Między PIT-4 a PIT-4R, czyli jak rozliczyć nadpłacony przez pracownika podatek?


 

Płatnicy dokonujący rocznego obliczenia podatku za 2006 r. podatnikom, którzy złożyli do 10 stycznia 2007 r. PIT-12 mogą mieć problem, jeżeli z rozliczenia tego wyniknie nadpłata podlegająca zwrotowi w gotówce. Sprowadza się on do wykazania tej nadpłaty w odpowiedniej deklaracji podatkowej.

 

Jak rozliczyć powstałą nadpłatę?
Powstałą nadpłatę w pierwszej kolejności zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec. Dopiero gdy po pobraniu zaliczki nadal pozostaje nadpłata, zwraca się ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik ma obowiązek potrącić z kwot pobranych zaliczek przekazywanych do urzędu skarbowego. Dodatkowo ciąży na nim obowiązek wykazania ich w deklaracji. Do rozliczenia za 2006 r. płatnicy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Te zaś stanowią o potrzebie wykazania zwróconych nadpłat w gotówce w deklaracji PIT-4. Tymczasem od 2007 r. zniesiono obowiązek ich składania. Ostatnią taką deklarację należało złożyć w styczniu 2007 r. w odniesieniu do dochodów za grudzień 2006 r.

 


W miejsce PIT-4, która stanowiła deklarację miesięczną wprowadzono deklarację roczną. Ustawowo nałożony termin na przekazanie jej do urzędu skarbowego został wyznaczony do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Obowiązujący jej wzór oznaczano jako PIT-4R. Przy czym jak wynika z ustawy nowelizującej, przepis, którym została ona wprowadzona, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2007 r. W praktyce oznacza to, że pierwszą taką deklarację należało będzie złożyć w 2008 r.


Gdzie ją wykazać?

 


W świetle powyższego powstaje pytanie gdzie, tj. w której z wymienionych deklaracji wykazać nadpłaty w gotówce wynikające z rozliczenia za 2006 r. zwracane podatnikom w 2007 r. W przepisach brak jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Zdaniem autora, nadpłaty zwrócone w 2007 r. należy wykazać w deklaracji PIT-4R składanej za ten rok. Za rozwiązaniem takim przemawiają poniższe argumenty.

 


Co prawda z przepisów ustawy nowelizującej wynika, że pierwszą roczną deklarację trzeba będzie złożyć w stosunku do dochodów uzyskanych w 2007 r., ale należy zwrócić uwagę, że PIT-4R nie jest deklaracją o wysokości dochodów uzyskanych w danym roku. Jest to deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany rok. Pierwszą taką deklaracją będzie zatem deklaracja o zaliczkach pobranych w 2007 r. Ponieważ nadpłaty zwrócone podatnikom w 2007 r. mają wpływ na zaliczki z 2007 r. oznacza to, że powinno się je wykazać w deklaracji o zaliczkach za ten rok. Nie wykazanie ich w tej deklaracji spowoduje różnicę pomiędzy kwotą pobranych i wpłaconych do urzędu skarbowego zaliczek. Powstałą różnicę będzie musiał płatnik wyjaśnić organom podatkowym. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli tego uniknąć.

Za powyższym rozwiązaniem przemawia również inny argument. Dostarcza go analiza przepisów ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., w zakresie dotyczącym terminu składania PIT4R. Ustawodawca przyjął, że przedmiotowa deklaracja podlega przekazaniu do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 38 ust. 1a ustawy o pdof). Złożenie deklaracji w takim terminie uniemożliwia jednak wykazanie w nim nadpłat w gotówce za rok, którego deklaracja dotyczy. Przykładowo, deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2007 r. należy złożyć do 31 stycznia 2008 r. Tymczasem termin na dokonanie rocznego obliczenia podatku za 2007 r. przypada na koniec lutego 2008 r. Z kolei nadpłaty wynikające z tego obliczenia rozlicza się jeszcze później. Oznacza to, że najwcześniej nadpłaty te będzie można wykazać w deklaracji PIT-4R za 2008 r., składanej do końca stycznia 2009 r. Należy zatem przyjąć, że intencją ustawodawcy było aby w PIT-4R wykazywane były nadpłaty w gotówce za rok ubiegły. Uwzględniając ten fakt należy stwierdzić, że nadpłaty zwrócone w 2007 r. powinny być wykazane w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2007 r., której termin złożenia przypada na koniec stycznia 2008 r. Potwierdza to konstrukcja omawianego formularza. W części C.7 znajduje się pozycja służąca do wykazywania nadpłat wynikających z rozliczenia za rok ubiegły oraz zwrotu nadpłat w gotówce zaliczonych na poczet należnej zaliczki. 

 

Gazeta Podatkowa, 05.03.2007

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?