Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak wypełnić deklarację ZUS ZCNA

 


Jak wypełnić deklarację ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

 

 


ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DANYCH O CZŁONKACH RODZINY,
DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ZUS ZCNA

 

  

 


Formularz ZUS ZCNA przeznaczony jest do:


• zgłoszenia danych o członku rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
• zgłoszenia utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny
zgłoszonego uprzednio na druku ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA,
• dokonania zmiany/korekty danych dotyczących członka rodziny zgłoszonego na druku
ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA. W tym celu wypełnia się blok IV, w którym wyrejestrowuje
się członka rodziny z nieaktualnymi/błędnymi danymi, oraz blok V, w którym zgłasza się
członka rodziny z aktualnymi/poprawnymi danymi.
Uwaga!
Przez członka rodziny należy rozumieć następujące osoby, niepodlegające ubezpieczeniu
zdrowotnemu z innego tytułu:
• dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuka i dziecko obce,
dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do
ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast
jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane
na równi - bez ograniczenia wieku,
• małżonka,
• wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ogólne zasady sporządzania dokumentów zgłoszeniowych, terminy i forma ich
przekazywania zostały omówione we wstępie do poradnika.


I.
DANE ORGANIZACYJNE


Bloku I nie wypełnia płatnik składek.
• Pól 01 i 02 - nie wypełnia się.


II.
DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

 

 

 


Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu
płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych
identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.
Uwaga!
Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek zostały
opisane we wstępie do poradnika.
• W polu 01 - należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi
przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
• W polu 02 - należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi "0").
• Pola 03- 05 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 03 - należy wpisać PESEL - numer ewidencyjny nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności,
• Pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano
numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich.
w polu 04 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 05 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole
04 - dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 06 - należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu
płatnika składek.
• Pola 07- 09 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 07 - należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony
nazwiska oddzielić kreską),
w polu 08 - należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
w polu 09 - należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np.
11 09 1947.


III.
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ


Zgłoszenie danych o członkach rodziny identyfikowane jest w ZUS z kontem ubezpieczonego,
którego płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
W związku z powyższym ważne jest podanie w bloku III prawidłowych danych identyfikacyjnych
ubezpieczonego.
• W polu 01 - należy wpisać PESEL osoby ubezpieczonej nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
• W polu 02 - należy wpisać NIP osoby ubezpieczonej (Numer Identyfikacji Podatkowej)
nadawany przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
• Pola 03 i 04 - należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona nie
posiada numerów identyfikacyjnych - NIP lub PESEL lub jednego z nich:
w polu 03 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 04 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole
03 - dowodu osobistego lub paszportu osoby ubezpieczonej.
• W polu 05 - należy wpisać nazwisko osoby ubezpieczonej (poszczególne człony
nazwiska oddzielić kreską).
• W polu 06 - należy wpisać imię pierwsze osoby ubezpieczonej.
• W polu 07 - należy wpisać datę urodzenia osoby ubezpieczonej (dzień/ miesiąc/rok), np.
05 07 1968.


IV.A(V.A). DANE O CZŁONKU RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ UPRAWNIONYM
DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO


W blokach IV i V podaje się dane członków rodziny ubezpieczonego.
Uwaga!
Jeżeli osoba ubezpieczona zgłasza więcej niż dwóch członków rodziny - należy wypełnić
dodatkowy formularz ZUS ZCNA.
• W polu 01 - należy wpisać:
1 - w przypadku zgłaszania członka rodziny uprawnionego do świadczeń z
ubezpieczenia zdrowotnego,
2 - w przypadku utraty uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego przez
członka rodziny.
• W polu 02 - należy wpisać - odpowiednio do wypełnionego pola 01 datę:
• uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny
(dzień/miesiąc/rok), np. 01 10 2007 lub
• utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny
(dzień/miesiąc/rok), np.15 10 2007.
• W polu 03 - należy wpisać PESEL (numer ewidencyjny nadawany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności)
członka rodziny ubezpieczonego.
• W polu 04 - należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) członka rodziny
nadawany przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
Jeżeli członek rodziny nie posiada numeru NIP, pole to pozostaje niewypełnione.
• Pola 05 i 06 - należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy członek rodziny osoby
ubezpieczonej nie posiada numerów identyfikacyjnych - NIP lub PESEL albo jednego z
nich, a posiada dowód osobisty lub paszport:
w polu 05 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 06 - należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 07 - należy wpisać nazwisko członka rodziny osoby ubezpieczonej
(poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską).
• W polu 08 - należy wpisać imię pierwsze członka rodziny osoby ubezpieczonej.
• W polu 09 - należy wpisać datę urodzenia członka rodziny osoby ubezpieczonej
(dzień/miesiąc/rok), np.10 09 1998.
• W polu 10 - należy wpisać, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego poradnika,
dwuznakowy kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
• Pola 11 - nie wypełnia się.

W polu 12 - należy wpisać „X” wówczas, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia
zdrowotnego pozostaje z osobą ubezpieczoną we wspólnym gospodarstwie domowym.
• W polu 13 - należy wpisać, zgodnie z załącznikiem nr 1, jednoznakowy kod stopnia
niepełnosprawności.
Dla członka rodziny, który nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy
wpisać „0”.


IV.B(V.B). ADRES ZAMIESZKANIA


Blok ten należy wypełnić, jeśli adres zamieszkania członka rodziny jest inny niż adres
ubezpieczonego. W bloku tym podaje się adres zamieszkania członka rodziny.
• W polu 01 - należy wpisać kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego pola nie
wypełnia się (pozostaje puste).
• W polu 02 - należy wpisać miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu.
• W polu 03 - należy wpisać nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu
zagranicznego pole nie musi być wypełnione (może pozostać puste).
• W polu 04 - należy wpisać nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, pola
nie wypełnia się (pozostaje puste).
• W polu 05 - należy wpisać numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisuje się go
oddzielając numery pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera,
wpisuje się dużą literę drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy.
• W polu 06 - należy wpisać numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu,
pola nie wypełnia się (pozostaje puste).
• W polu 07 - należy wpisać numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np.
022 - 221133.
Jeżeli osoba zgłaszana nie posiada telefonu, pola nie wypełnia się (pozostaje puste).
• Pole 08 – wypełnia się w przypadku, gdy adres osoby zgłaszanej do
ubezpieczenia/ubezpieczonej jest inny niż polski. W polu 08 należy wpisać dwuliterowy
symbol państwa (zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszego poradnika) oraz
zagraniczny kod pocztowy.
W przypadku adresu polskiego pola nie wypełnia się (pozostaje puste).


VI.
OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK


• W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień /miesiąc/rok), np. 05 10
2007..
• W polu 02 - dla potwierdzenia wiarygodności danych, podpis składa płatnik składek lub
osoba przez niego upoważniona.
• W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada).


VII.
OŚWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ


W polu 01 - osoba ubezpieczona własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych
zawartych w formularzu ze stanem faktycznym

Powered by Web Agency
 


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?