Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak wypełnić deklarację ZUS ZIUA

 

Jak wypełnić deklarację ZUS ZIUA

Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

 

 

 


ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA ZMIANY DANYCH
IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ ZUS ZIUA

 

 


Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS
ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne
ubezpieczonego (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo paszportu,
nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia), podane:
• w bloku III formularza ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych
osoby
ubezpieczonej
lub
ZUS
ZZA
-
zgłoszenie
do
ubezpieczenia
zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
• w bloku IV formularza ZUS ZIUA - zmiana danych identyfikacyjnych osoby
ubezpieczonej.
Na podstawie przekazanego przez płatnika składek dokumentu ZUS ZIUA dokonana będzie
zmiana lub korekta danych identyfikacyjnych na koncie osoby ubezpieczonej. Prawidłowość
danych identyfikacyjnych zapisanych na koncie jest podstawą właściwej ewidencji składek na
poszczególne ubezpieczenia. Niezwykle ważne jest zatem staranne wypełnienie bloku III, w
którym należy podać poprzednie dane identyfikacyjne ubezpieczonego przekazane przez
płatnika do ZUS i bloku IV, w którym należy wykazać aktualne i prawidłowe dane
identyfikacyjne ubezpieczonego.
Zgłoszenia zmiany danych należy dokonać w terminie 7 dni od ich zaistnienia.
Ogólne zasady zgłaszania zmian i korekt danych wykazanych w dokumentach
zgłoszeniowych podano we wstępie do poradnika oraz w poradniku Zasady korygowania
dokumentów ubezpieczeniowych dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu.


I.
DANE ORGANIZACYJNE

 

  


Blok ten wypełnia się poprzez wpisanie w polu 01 odpowiednio:
1 - w przypadku zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,
2 - w przypadku zgłoszenia korekty danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.
Zmiana występuje wtedy, gdy dane uległy zmianie, w stosunku do danych
wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana adresu
zamieszkania.
Korekta występuje wtedy, gdy poprawiamy błędy w danych, które popełniliśmy we
wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nieprawidłowo został podany adres
zamieszkania.
• Pól 02 i 03 - nie wypełnia się.


II.
DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK


Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu
płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych
identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.
Uwaga!
Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek zostały
opisane we wstępie do poradnika.
• W polu 01 - należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi
przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
• W polu 02 - należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi "0").
• Pola 03- 05 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 03 - należy wpisać PESEL - numer ewidencyjny nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności,
• Pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano
numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich.
w polu 04 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 05 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole
04 - dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 06 - należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu
płatnika składek.
• Pola 07- 09 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 07 - należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony
nazwiska oddzielić kreską),
w polu 08 - należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
w polu 09 - należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np.
11 09 1947.


III.
POPRZEDNIE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ

 


• W pola od 01 do 07 - należy wpisać, odpowiednio do nazwy pola, dane identyfikacyjne
ubezpieczonego podane w zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS ZUA, ZUS ZZA lub w bloku
IV poprzednio złożonego zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby
ubezpieczonej ZUS ZIUA.


IV.
AKTUALNE DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ


W polach od 01 do 07 wpisuje się odpowiednio do nazwy pola aktualne i prawidłowe dane
identyfikacyjne ubezpieczonego.
• W polu 01 - należy wpisać PESEL osoby ubezpieczonej nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.
• W polu 02 - należy wpisać NIP osoby ubezpieczonej (Numer Identyfikacji Podatkowej)
nadawany przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
• W polu 03 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu.
• W polu 04 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole 03 -
dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 05 - należy wpisać nazwisko osoby ubezpieczonej (poszczególne człony
nazwiska oddzielić kreską).
• W polu 06 - należy wpisać imię pierwsze osoby ubezpieczonej.
• W polu 07 - należy wpisać datę urodzenia osoby ubezpieczonej (dzień/miesiąc/rok), np.
05 07 1968.


V.
OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK


• W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok), np. 05 10
2007.
• W polu 02 - dla potwierdzenia wiarygodności danych, podpis składa płatnik składek lub
osoba przez niego upoważniona.
• W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada).


VI.
OŚWIADCZENIE OSOBY UBEZPIECZONEJ


• W polu 01 - osoba ubezpieczona własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność
danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym

Powered by Web Agency
 


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?