Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozliczenie podatku dochodowego z dzieckiem

 

23/02/2012

pit

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z dzieckiem?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.4, ust. 5, ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.02.2007r (data wpływu do Urzędu 07.02.2007r.) uzupełnionego w dniu 06.03.2007r. oraz w dniu 17.04.2007r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe

w sprawie możliwości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. wspólnie z dzieckiem.UZASADNIENIE

W dniu 07.01.2007r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:

Czy mam prawo rozliczyć podatek od osób fizycznych za 2006r. ze swoim dzieckiem?

Stan faktyczny: Jest Pan ojcem dziecka urodzonego w dniu 1 listopada 2005r. , które posiada Pana nazwisko i jest zameldowane razem z Panem. Z matką dziecka nie pozostaje Pan w żadnym związku prawnym ( małżeństwo, konkubinat). W zeszłym roku dziecko pozostawało na Pana utrzymaniu.

W 2006r. dziecko nie uzyskiwało żadnych dochodów zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.- o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.)

Od września 2004r. jest Pan rozwodnikiem. Z byłą żoną nie ma Pan żadnego kontaktu od 2003r., a dziecko urodzone jest z innego związku.

W 2006 roku nie miały wobec Pana ani Pana dziecka zastosowania przepisy art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r.- o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej liniowym podatkiem lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W 2006r. dzieckiem nie zajmowała się jego matka.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: W związku z powyższym uważa Pan, że może rozliczyć podatek dochodowy za 2006r. ze swoim dzieckiem.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy – zgodnie z art. 6 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr poz.176 z późn. zm.- w brzmieniu obowiązującym w 2006r.) od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym:

  1. dzieci małoletnie,
  2. dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku


– podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7; z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art.6 ust. 5 ustawy cyt.w zdaniu poprzednim za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego , jeżeli osoba ta jest panną , kawalerem , wdową , wdowcem , rozwódką , rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim , jeżeli jeden z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ponadto sposób opodatkowania, o którym mowa w art.6 ust.4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w przypadku, gdy podatnik złoży wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust.4,po terminie, o którym mowa w art.45 ust.1 tj.za rok 2006 po dniu 30 kwietnia 2007r.(art.6 ust.8 i 10 powołanej wyżej ustawy z dnia 26.07.1991r.).

Prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczenia podatku dochodowego, tzn. ustalania w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów rodzica i małoletnich dzieci (z wyjątkiem dochodów z ich pracy i stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku), przysługuje pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek określonych art. 6 ust. 4, 5, 8 i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Jedną z takich przesłanek jest, aby rodzic był osobą samotnie wychowującą małoletnie dzieci. Wychowywać - wg słownikowego pojęcia - to zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej i doprowadzić ją do samodzielności. Reasumując zasada preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidziana dla osób samotnie wychowujących dzieci, przysługuje osobie, która samotnie wychowuje dziecko i oprócz kosztów jego utrzymania ponosi również wszelkie konsekwencje wychowawcze.

W przypadku opisanym przez Pana w złożonym wniosku przesłanki do uznania za osobę samotnie wychowującą dziecko zostały spełnione, a zatem będzie Panu przysługiwało prawo do zastosowania opodatkowania preferencyjnego w sposób określony w art.6 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w 2006r.

W związku z powyższym należało posatnowić jak w sentencji.


Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?