Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nieodpłatne przekazanie gadżetów i materiałów promocyjnych (Izba Skarbowa w Poznaniu, 2011)

 

lokal-mieszkalny

Nieodpłatne przekazanie gadżetów i materiałów promocyjnych - skutki w podatku VAT.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 1 marca 2011 r. (data stempla pocztowego 2 marca 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-24/MN w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, doręczoną w dniu 15 grudnia 2010 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-24/MN w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów wydał na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.) – zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 13 grudnia 2010 r., znak ILPP2/443 -1482/10-24/MN, stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy jest:


 • prawidłowe – w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania nie przekracza 10 zł,
 • nieprawidłowe – w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania przekracza 10 zł.

We wniosku z dnia 7 września 2010 r. o wydanie interpretacji indywidualnej zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mięsnego. W związku z prowadzoną działalnością podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym, skierowanych do aktualnych oraz potencjalnych nabywców. W tym celu, Spółka przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby oraz materiały promocyjne. Do wyrobów zalicza się: wędliny, kiełbasy, konserwy i inne wyroby garmażeryjne.

Spółka przekazuje kontrahentom nieodpłatnie gadżety i materiały promocyjne, które są przekazywane:

 1. Podczas akcji promocyjno-reklamowych skierowanych do kontrahentów Spółki. Są to m.in. grill, zestaw sztućców, polar, koc piknikowy, plecak piknikowy itp.
 2. Jako nagrody w programach lojalnościowych (np. wiertarka, ekspres do kawy, rower, telewizor, skuter miejski). W programach tych uczestniczą kontrahenci Spółki.
 3. Podczas targów i festynów. Przekazywane są wtedy m.in. długopisy, koszulki, piłki. Odbiorcami tych gadżetów są uczestnicy targów i festynów.
 4. Podczas organizowanych przez Spółkę akcji degustacyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej.


Większość z tych towarów (gadżetów i materiałów reklamowych) jest opatrzona logo Spółki. W przypadku, gdy towary nie są opatrzone logo Spółki, osoby, które je otrzymują mają świadomość tego, kto rozdaje te towary. Logo Spółki jest bowiem widoczne na banerach reklamowych, flagach lub ulotkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przekazywanych towarów.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż nie prowadzi ona ewidencji osób obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w związku z tym, nie jest ona w stanie określić jaka jest wartość gadżetów i materiałów promocyjnych przekazywanych w ciągu roku jednemu kontrahentowi. Ponadto, jednostkowa cena nabycia ww. towarów (bez podatku), określona w momencie przekazywania towaru przekracza 10 zł lub jest niższa od tej wartości. Spółka przekazuje bowiem gadżety i materiały promocyjne o zróżnicowanej wartości, tj. gadżety o cenie jednostkowej poniżej 10 zł (np. długopisy), ale również towary, które znacznie przekraczają tą wartość (np. rowery, telewizory, wiertarki).

Dotychczas nieodpłatne przekazania towarów i świadczenie usług, były rozpoznawane jako czynności opodatkowane VAT. W związku z powyższym, Spółka wystawiała faktury wewnętrzne, na których wykazywała należny podatek od towarów i usług. Obecnie, w wyniku ponownej analizy odpowiednich regulacji dotyczących VAT, Spółka doszła do wniosku, że niektóre z dokonanych przez nią nieodpłatnych przekazań towarów i usług nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT, dlatego też podatek należny wykazany na fakturach nie powinien był być naliczany.

W konsekwencji, Spółka zamierza wystawić wewnętrzną zbiorczą fakturę korygującą do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, w których wykazany został nienależny podatek. W rezultacie, podatek VAT wynikający z pierwotnie wystawionych faktur wewnętrznych zostanie odpowiednio skorygowany.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka do kosztów uzyskania przychodów zaliczała należny podatek VAT wykazywany w związku z przedmiotowymi nieodpłatnymi przekazaniami towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie wymienionych w opisie stanu faktycznego wyrobów gotowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do naliczania podatku VAT należnego, w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ponadto, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumiane jest także, w myśl art. 7 ust. 2 „przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

   - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, „przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych prezentów o małej wartości i próbek”.

Z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że dostawą towarów objętą opodatkowaniem (a więc mieszczącą się w przedmiocie opodatkowania określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jako odpłatna dostawa towarów) są także niektóre nieodpłatne przekazania towarów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wspomniane przepisy, zdaniem Spółki, opodatkowaniem ustawodawca objął jedynie te nieodpłatne wydania towarów, które są dokonywane na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wynika to wprost z brzmienia art. 7 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów (innych niż drukowane materiały reklamowe i informacyjne oraz prezenty o małej wartości i próbki) wchodzi w zakres objęty pojęciem „odpłatnej dostawy towarów”, pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części, oraz
 • przekazanie nastąpiło na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

To ostatnie zastrzeżenie, zdaniem Spółki, oznacza niewątpliwie, iż cel przekazania takich towarów jest niezbędnym elementem dopełniającym zakres znaczeniowy tych czynności, w szczególności decyduje o tym, czy są one opodatkowane podatkiem VAT.

Zdaniem Spółki, z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, iż na gruncie tych przepisów, nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT. Na potwierdzenie tego stanowiska Spółka przytacza wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 13 maja 2008 r. (sygn. I FSK 600/07), w którym stwierdzono, iż „z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że odnosi się ona do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, co oznaczałoby, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika”.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa (jeżeli w stosunku do takich towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego). A contrario, nieodpłatne przekazanie towarów, które pozostaje w związku z prowadzoną działalnością (przedsiębiorstwem podatnika) nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Spółka przekazuje nieodpłatnie gadżety i materiały promocyjne: (i) w związku z organizowanymi akcjami promocyjno-reklamowymi skierowanymi do kontrahentów Spółki, (ii) jako nagrody w programach lojalnościowych, (iii) podczas targów i festynów, (iv) w trakcie degustacji.

Spółka stoi na stanowisku, iż nieodpłatne przekazanie materiałów przez Spółkę w okolicznościach opisanych powyżej jest związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i konsekwentnie, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W opinii Spółki, przyjęcie literalnej wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie powinno budzić zastrzeżeń. Zdaniem Spółki, z treści przywołanego przepisu wynika jednoznacznie, iż nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy jest dokonywane na cele niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa pod warunkiem, że w stosunku do takich towarów przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konsekwentnie zatem, nieodpłatne przekazanie towarów, które pozostaje w związku z prowadzoną działalnością nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Spółka wskazała, iż nie budzi wątpliwości fakt, że nieodpłatne wydanie materiałów promocyjnych przez Spółkę kontrahentom jest nieodłącznie związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Materiały promocyjne opatrzone logo Spółki oraz gadżety mają na celu poprawienie postrzegania przez klientów produktów Spółki, dzięki czemu będą one częściej wybierane przez kontrahentów. Przekazywanie materiałów promocyjnych z logo Spółki będzie miało także wpływ na promowanie marki Spółki na rynku oraz w świadomości klientów. Tak więc przekazanie materiałów promocyjnych i gadżetów ma na celu zachęcenie potencjalnych nabywców do zakupu towarów Spółki, czyli innymi słowy zwiększenie obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT oraz przychodu z podstawowej działalności Spółki. Zatem przekazanie materiałów promocyjnych obecnym oraz potencjalnym odbiorcom Spółki ma jednoznaczny cel ekonomiczny związany ze sprzedażą towarów Spółki, ponieważ może istotnie przyczynić się do uzyskiwania przez Spółkę zwiększonych przychodów (wydatki poniesione na powyższy cel są gospodarczo uzasadnione i mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością).

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych, gadżetów przez Spółkę w ramach akcji marketingowych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Spółka przy tym wskazała, iż powyższe podejście jest szczególnie uzasadnione brzmieniem przepisów ustawy o VAT, które nabrały mocy prawnej z dniem 1 czerwca 2005 r. W myśl art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym po tej dacie, przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (w obecnej formie art. 7 ust. 3 ustawy o VAT nie odnosi się już do przekazań związanych bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, jak to miało miejsce przed dniem 1 czerwca 2005 r.). Zestawiając zatem brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT z ust. 3 tego artykułu, zdaniem Spółki, nie powinno ulegać wątpliwości, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cel inny niż związany z prowadzoną działalnością. Stąd, nie powinno podlegać opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika.

Powyższy pogląd jest podzielany przez sądy administracyjne w licznych wyrokach. NSA w wyroku z dnia 13 maja 2008 r. o sygn. I FSK 600/07, uznał, iż „W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT z 2004 r., w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów”.

Potwierdzeniem powyższego jest również wyrok NSA w składzie 7 sędziów z dnia 23 marca 2009 r., sygn. I FPS 6/08, w którym potwierdzono wyżej opisane stanowisko, iż zgodnie z wykładnią gramatyczną art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT nie można uznać za odpłatną dostawę towarów nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Spółka wskazała, iż w wyniku ogłoszenia ww. wyroków ukształtowała się obecnie jednolita linia orzecznicza dotycząca omawianej kwestii. Między innymi, WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 października 2009 r., sygn. I SA/Kr 909/09, uznał iż „Dokonując literalnej wykładni art. 7 ust. 2 zdanie 1 ustawy o VAT stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie takie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, które nie służy celom prowadzonego przedsiębiorstwa. Sąd w składzie orzekającym w sprawie nie podziela tym samym argumentacji organów podatkowych, że art. 7 ust. 2 dotyczy również przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Twierdzenie takie sprzeczne jest bowiem z literalnym brzmieniem przepisu. Nadto, jeśli uznać, że celem przedmiotowej regulacji było objęcie jego hipotezą także przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, wówczas zbędne byłoby wskazywanie celu przekazania, a wystarczające ograniczenie się do samej czynności przekazania”.

Analogiczne stanowisko prezentowane jest m.in. w następujących wyrokach: NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. I FSK 209/09, NSA z dnia 6 maja 2010 r. sygn. I FSK 287/10, oraz sygn. I FSK 1709/09, WSA w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r., sygn. I SA/Kr 260/10, WSA w Poznaniu z dnia 22 października 2009 r., sygn. I SA/Po 739/09 oraz sygn. I SA/Po 738/09, WSA w Poznaniu z dnia 13 października 2009 r., sygn. I SA/Po 592/09, WSA w Krakowie z dnia 2 października 2009 r., sygn. I SA/Kr 1186/09, NSA z dnia 23 września 2009 r. sygn. I FSK 1154/08, WSA w Warszawie z dnia 14 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 673/09, WSA w Warszawie z dnia 11 września 2009 sygn. III SA/Wa 332/09, WSA w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Kr 1677/08, WSA w Poznaniu z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. I SA/Po 465/09, WSA w Warszawie z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. III SA/Wa 2285/08, WSA w Warszawie z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. III SA/Wa 3445/08.

Ponadto, Spółka wskazuje na wyroki Sądów Administracyjnych, które w podobnym stanie faktycznym (jak ten dotyczący przekazywania wyrobów w ramach sprzedaży pakietowej – premiowej) potwierdziły, iż nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika jako nagród w organizowanych konkursach, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem nie stanowi dostawy towarów opodatkowanej VAT. Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. przez WSA w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010 r., sygn. I SA/Bk 563/09 oraz WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. III SA/Wa 1974/08.

W wydanej w dniu 13 grudnia 2010 r. interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1482/10-24/MN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu – działając w imieniu Ministra Finansów – uznał stanowisko Wnioskodawcy za:

 • prawidłowe – w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania nie przekracza 10 zł,
 • nieprawidłowe – w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania przekracza 10 zł.

W interpretacji wskazano, iż:

 • nieodpłatne przekazanie przez Spółkę gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania nie będzie przekraczać 10 zł, w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy – nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy,
 • nieodpłatne przekazanie przez Spółkę gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazywania przekraczać będzie 10 zł, w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy – podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

W dniu 31 grudnia 2010 r. do Biura KIP w Lesznie wpłynęło wezwanie Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji indywidualnej.

Pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. nr ILPP2/443/W-6/11-2/SJ, stanowiącym odpowiedź na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu, stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie.

W dniu 3 marca 2011 r. Spółka Akcyjna reprezentowana przez pełnomocnika za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację z dnia 13 grudnia 2010 r. znak ILPP2/443-1482/10-24/MN.

W powyższym piśmie Skarżąca, przedmiotowej interpretacji indywidualnej zarzuca naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, poprzez jego błędną wykładnię, prowadzącą do wniosku, że nieodpłatne przekazanie gadżetów i materiałów promocyjnych, których jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia określony w momencie ich przekazania przekracza 10 zł, w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

Wobec powyższego, Skarżąca wnosi o:

 • uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • zasądzenie od Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu na rzecz Skarżącej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wedle norm przepisanych.


Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 1 marca 2011 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

   - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepisu ust. 2 – na mocy art. 7 ust. 3 ustawy – nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z literalnego brzemienia art. 7 ust. 2 ustawy wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Przepis ust. 3 tego artykułu określa tylko rodzaje towarów, których przekazanie wskazane w ust. 2 – czyli na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem – zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania – jest to przepis szczególny zawierający wyjątki w stosunku do ust. 2.

Należy zatem uznać, że przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka przekazuje kontrahentom nieodpłatnie gadżety i materiały promocyjne, które są przekazywane:

 • podczas akcji promocyjno-reklamowych skierowanych do kontrahentów Spółki. Są to m.in. grill, zestaw sztućców, polar, koc piknikowy, plecak piknikowy itp.;
 • jako nagrody w programach lojalnościowych (np. wiertarka, ekspres do kawy, rower, telewizor, skuter miejski). W programach tych uczestniczą kontrahenci Spółki;
 • podczas targów i festynów. Przekazywane są wtedy m.in. długopisy, koszulki, piłki. Odbiorcami tych gadżetów są uczestnicy targów i festynów;
 • podczas organizowanych przez Spółkę akcji degustacyjnych, o których mowa w pkt 1 powyżej.


Większość z tych towarów (gadżetów i materiałów reklamowych) jest opatrzona logo Spółki. W przypadku, gdy towary nie są opatrzone logo Spółki, osoby, które je otrzymują mają świadomość tego, kto rozdaje te towary. Logo Spółki jest bowiem widoczne na banerach reklamowych, flagach lub ulotkach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przekazywanych towarów. Spółka nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy, w związku z tym, nie jest ona w stanie określić jaka jest wartość gadżetów i materiałów promocyjnych przekazywanych w ciągu roku jednemu kontrahentowi. Ponadto, jednostkowa cena nabycia ww. towarów (bez podatku), określona w momencie przekazywania towaru przekracza 10 zł lub jest niższa od tej wartości. Spółka przekazuje bowiem gadżety i materiały promocyjne o zróżnicowanej wartości, tj. gadżety o cenie jednostkowej poniżej 10 zł (np. długopisy), ale również towary, które znacznie przekraczają tą wartość (np. rowery, telewizory, wiertarki).

W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie przez Spółkę gadżetów i materiałów promocyjnych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2010 r. w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych, było zatem prawidłowe.

Dodatkowo informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zmiany interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-1482/10-24/MN z dnia 13 grudnia 2010 r. w zakresie nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w dniu 4 kwietnia 2011 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia:

    w przedmiocie stanu faktycznego w zakresie:
 • nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem „procent od obrotu” – Nr ILPP2/4441-21/11-3/SJ,
 • nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych – Nr ILPP2/4441-22/11-3/SJ,
    w przedmiocie zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • nieodpłatnego przekazania towarów w ramach tzw. sprzedaży pakietowej (premiowej) – Nr ILPP2/4441-23/11-3/SJ,
 • nieodpłatnego przekazania towarów w związku z tzw. programem „procent od obrotu” – Nr ILPP2/4441-24/11-3/SJ,
 • nieodpłatnego przekazania kontrahentom gadżetów i materiałów promocyjnych – Nr ILPP2/4441-25/11-3/SJ.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w sentencji.

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?