Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Odliczenie VAT z faktur za energię elektryczną wystawionych na imię i nazwisko

 

05/07/2017

(22/09/2014)

paragraf

Wykorzystuję część mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktury za energię elektryczną wystawiane są na moje imię i nazwisko, a nie na firmę. Czy mogę odliczyć VAT z takich faktur w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

 

 INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO

Interpretacja z dnia 04.07.2006 r., sygn. OG-005/79/2006/PP/443/40/2006 - Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Podatnik w dniu 05.04.2006 r. wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą zagadnienia:

  • czy można odliczyć połowę wartości naliczonego podatku VAT z otrzymywanych faktur za media (gaz, prąd, woda) w przypadku gdy połowa powierzchni budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku połowa powierzchni w domu jednorodzinnym przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na bardzo wysokie koszty przerobienia instalacji gazowej - grzewczej, elektrycznej i wodnej nie ma zainstalowanych odrębnych liczników zużycia poszczególnych mediów. W związku z tym, stroną umów podpisanych z Zakładem Gazowniczym, Energetycznym i Wodociągami jest Wnioskodawca jako osoba fizyczna a nie firma. Faktury otrzymywane w określonych cyklach rozliczeniowych zwierają więc w sobie koszty zarówno mediów zużywanych na potrzeby firmy jak i własne Wnioskodawcy.

Podatnik, do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje połowę budynku dlatego uważa za poprawne odliczenie 50% wartości naliczonego podatku VAT z otrzymywanych faktur za media.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z dnia 05.04.2006 r. informuje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży oraz serwisowania centrali telefonicznych, które są opodatkowane 22% stawką podatku VAT.

W przedstawionym zapytaniu Wnioskodawca pyta :

- czy można odliczyć połowę wartości naliczonego podatku VAT z otrzymywanych faktur za media (gaz, prąd, woda) w przypadku gdy połowa powierzchni budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony unormowane zostały w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 88 ustawy.

Przepis art. 86 ust.1 w/w ustawy stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ww. ustawy wskazuje, ponadto że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast w myśl art. 88 ust 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z powyższych przepisów wynika, że uprawnienie odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom którzy są zarejestrowani na rzecz podatku VAT, a ww. podatek wynika z faktur wystawionych na ich nazwisko. Ponadto faktury muszą dokumentować wydatki związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i które stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumienie przepisów o podatku dochodowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż poniesione wydatki za zużycie gazu, prądu i wody udokumentowane są fakturą VAT wystawioną na osobę zarejestrowaną na potrzeby podatku od towarów i usług i dotyczą w części prowadzonej przez podatnika opodatkowanej podatkiem VAT działalności gospodarczej i w tej części mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a części służyły jego prywatnym celom.

Jednocześnie podatnik wskazuje, iż udział zużycia gazu, prądu i wody na cele prowadzonej działalności gospodarczej w zużyciu ogółem kształtuje się w wysokości 50%, a cała prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę brzmienie art. 86 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego, w takiej części jaka jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. w przedmiotowej sprawie 50% wartości faktury pod warunkiem, iż wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, lub gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Tak więc w ewidencji zakupów i w deklaracji należy ująć tylko tą część podatku naliczonego, która dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej i tylko ta część może pomniejszyć podatek należny.

W dniu 04.07.2006 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie nr OG-005/56/2006 PDI-415/7/2006 w zakresie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych , w którym uznał za koszt uzyskania przychodów opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody - proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z powyższym w świetle zawartych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu stanu faktycznego Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Wnioskodawcy gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego, w takiej części jaka jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. w przedmiotowej sprawie 50% wartości faktury.  

Zobacz również:  Rejestracja firmy za granicą
  Jak odliczyć cały VAT od paliwa?
  Amortyzacja prywatnego mieszkania jako koszt firmy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?