Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zakup roweru na firmę a odliczenie VAT (Interpretacja 0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC)

 

 

rower-kask-500

Zakup roweru na firmę umożliwia odliczenie podatku VAT z faktury zakupowej, nawet w przypadku gdy rower wykorzystywany jest do celów prywatnych.

  Interpretacja Indywidualna

0114-KDIP4-2.4012.386.2022.3.MC

 

Dnia 18 października 2022 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

 

Interpretacja indywidualna - stanowisko nieprawidłowe.

Szanowna Pani, stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 sierpnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 9 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu roweru. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 3 października 2022 r. (data wpływu 4 października 2022 r.) oraz pismem z 6 października 2022 r. (data wpływu 6 października 2022 r.)

Opis stanu przyszłego

Pani N. B. będąca polskim rezydentem podatkowym (dalej: Wnioskodawczyni) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego oraz usług rachunkowo-księgowych. Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Ponadto jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni ma zamiar zakupić rower, który będzie jej służył w przeważającej mierze w prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w celu dojazdów do biura, urzędów oraz na spotkania z kontrahentami.

Ponadto wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy najmu długoterminowego, jednak, aby uniknąć znacznych utrudnień komunikacyjnych oraz zmniejszyć koszty wynikające z rosnących cen paliwa, a także rozwiązać problem braku miejsc parkingowych oraz wysokiej ich ceny, zdecydowała się na zakup roweru.

Wnioskodawczyni zaznacza, że rower będzie służył jej głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej może się zdarzyć, że skorzysta z roweru również w celach prywatnych, np. wracając z biura wykorzysta rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona prywatnych zakupów.

Wnioskodawczyni rozpatruje zakup roweru tradycyjnego lub elektrycznego, co jest związane z różnicą w cenie zakupu.

Przewiduje, że wartość roweru będzie oscylować w granicach od 3 tys. zł do około 12 tys. zł netto. Przewidywany okres używania roweru będzie dłuższy niż rok. Rower będzie kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania.

W przypadku gdy wartość zakupionego roweru będzie wynosić ponad 10 tys. zł zostanie on zaliczony do grupy 79 Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej KŚT), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 listopada 2016 r. Wnioskodawczyni zamierza zaewidencjonować zakupiony rower w rejestrze VAT oraz w związku z tym obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni wykonuje/będzie wykonywać wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Wnioskodawczyni jest w stanie określić, że zakupiony rower będzie wykorzystywany w przeważającej większości do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jednak nie jest możliwe procentowe albo czasowe podzielenie wykorzystania na związane z działalnością opodatkowaną i związane z celami prywatnymi.


Pytania

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, ze szczególnym uwzględnieniem, iż może się zdarzyć, że rower zostanie wykorzystany również do celów osobistych, u Wnioskodawczyni powstały następujące wątpliwości w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, tj.:

1)    Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku na zakup roweru, jeśli jego wartość nie będzie przekraczać 10 tys. zł?

2)    Czy Wnioskodawczyni ma prawo do wprowadzenia roweru elektrycznego, którego wartość początkowa będzie przekraczać 10 tys. zł, do ewidencji środków trwałych oraz czy będzie miała prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu całej wartości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego roweru?

3)    Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego od zakupu roweru, niezależnie od jego wartości (w granicach wskazanych w zdarzeniu przyszłym) oraz niezależnie, czy zostanie uznany za środek trwały?Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 3, tj. w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie pytań oznaczonych numerem 1 oraz numerem 2, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.  


Pani stanowisko w sprawie (w zakresie podatku od towarów i usług)

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) (dalej: ustawa o VAT) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a)    nabycia towarów i usług,
b)    dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.Ponadto zgodnie ustawą o VAT warunkiem skorzystania z prawa odliczenia podatku naliczonego, jest również niezaistnienie przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT.

Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednak ustawodawca nie wskazał w tym katalogu środków transportu, w tym roweru.

Ustawodawca nie precyzuje również, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni. Ponieważ Wnioskodawczyni będzie wykorzystywała zakupiony rower do prowadzonej działalności gospodarczej jako środek transportu niezbędny w przemieszczeniu się między miejscami związanymi z prowadzoną działalności (przejazdy do i z biura, na spotkania z kontrahentami, do urzędów), to należy stwierdzić, że przedstawione przez Wnioskodawczynię zdarzenie przyszłe, jakim jest zakup roweru, będzie miało pośredni związek z jej działalnością gospodarczą. Zakup roweru oraz sposób jego eksploatacji będzie wiązał się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, a tym samym z osiąganymi przez nią przychodami i bezsprzecznie będzie służył wykonywanym przez nią czynnościom opodatkowanym.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni niezależnie od tego, czy rower zostanie zaliczany do środków transportu na gruncie ustawy o PIT, to zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie obejmują go ograniczenia w wysokości podatku VAT podlegającego odliczeniu. Jedyne ograniczenie, jakie ustawodawca zawarł ww. ustawie, odnosi się do wykorzystywania w działalności gospodarczej pojazdów samochodowych, gdzie zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia jedynie 50% podatku, w przypadku gdy samochód służy mu zarówno w wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych.


Zatem, zgodnie z przywołanymi przepisami, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że inaczej niż w przypadku samochodów osobowych, będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia 100% VAT z faktury zakupu dokumentującej nabycie przedmiotowego środka transportu (roweru), niezależnie od jego sporadycznego wykorzystywania również do celów prywatnych.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT spełnia wszystkie warunki uprawniające ją do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup roweru.


Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.


Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Na podstawie art. art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 2 ustawy:

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a) nabycia towarów i usług,

b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku będzie Pani przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup roweru, niezależnie od jego wartości oraz niezależnie czy zostanie uznany za środek trwały.

W rozpatrywanej sprawie ma Pani zamiar zakupić rower, który będzie służył  Pani w przeważającej mierze w prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w celu dojazdów do biura, urzędów oraz na spotkania z kontrahentami. Wykorzystuje Pani w swojej działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy najmu długoterminowego, jednak, aby uniknąć znacznych utrudnień komunikacyjnych oraz zmniejszyć koszty wynikające z rosnących cen paliwa, a także rozwiązać problem braku miejsc parkingowych oraz wysokiej ich ceny, zdecydowała się Pani na zakup roweru. Rower będzie służył Pani głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej może się zdarzyć, że skorzysta Pani z roweru również w celach prywatnych, np. wracając z biura wykorzysta Pani rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona Pani prywatnych zakupów. Jednocześnie w opisie sprawy wskazano, że wykonuje Pani/będzie Pani wykonywać wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku.Zatem stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku zakupiony rower nie będzie bezpośrednio związany z wykonywaniem przez Panią czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, bowiem nabyty towar nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży ani służył do wytworzenia towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży. Wystąpi natomiast związek pośredni między nabyciem roweru a wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zakupiony rower będzie służył Pani w przeważającej mierze w prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w celu dojazdów do biura, urzędów oraz na spotkania z kontrahentami. Przy czym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykonuje Pani/będzie Pani wykonywać wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku.  

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych, w odniesieniu do których już w chwili zakupu wiadomo o „mieszanym” przeznaczeniu odliczenie podatku jest możliwe wyłącznie w takiej części, w jakiej nabycie to jest związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jeśli natomiast w chwili zakupu podatnik nie może odpowiednio określić, w jakim zakresie towar lub usługa będzie wykorzystywana do celów działalności, a w jakim do celów prywatnych, możliwe jest pełne odliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem art. 7 ust. 2 ustawy oraz art. 8 ust. 2 ustawy.  W analizowanym przypadku rower będzie służył Pani głównie w prowadzonej działalności gospodarczej, niemniej może się zdarzyć, że skorzysta Pani z roweru również w celach prywatnych np. wracając z biura wykorzysta Pani rower jako środek komunikacji do przejazdu między biurem a sklepem, gdzie dokona Pani prywatnych zakupów. Przy czym jest Pani w stanie określić, że zakupiony rower będzie wykorzystywany w przeważającej większości do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, jednak nie jest możliwe procentowe albo czasowe podzielenie wykorzystania na związane z działalnością opodatkowaną i związane z celami prywatnymi.

Zatem skoro nie może Pani odpowiednio określić, w jakim zakresie rower będzie wykorzystywany do celów działalności gospodarczej, a w jakim do celów prywatnych, będzie Pani przysługiwać, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego roweru. Powyższe prawo będzie przysługiwać z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy oraz regulacji wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy.  

W konsekwencji będzie Pani zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych (osobistych), na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie bowiem w przypadku wykorzystania roweru do celów prywatnych nastąpi użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (do celów osobistych podatnika). Ponadto, jak ustalono powyżej, będzie Pani przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia roweru.Pani zadaniem, będzie Pani przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentującej nabycie roweru, niezależnie od jego sporadycznego wykorzystywania do celów prywatnych. Przy czym, nie uzależnia Pani prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych. Tymczasem, jak to zostało wskazane powyżej, będzie Pani przysługiwać, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup tego roweru, z uwzględnieniem z regulacji wynikających z art. 8 ust. 2 ustawy. W analizowanym przypadku będzie Pani zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdego wykorzystania zakupionego roweru do celów prywatnych (osobistych), na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Zatem oceniając całościowo Pani stanowisko należało uznać je za nieprawidłowe.   


Dodatkowe informacje


Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zobacz również:  Wsparcie finansowe dla małych firm
  Samochód na firmę wrzucimy w koszty w 100%
  Wydatki na mieszkanie stanowią koszt firmy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?