Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zwrot VAT za materiały budowlane oraz odliczenie VAT z tych samych faktur w ramach działalności gospodarczej

 

25/01/2012

budowlane

Czy istnieje możliwość zwrotu VAT za materiały budowlane dla osoby fizycznej i jednoczesne odliczenie VAT z tych samych faktur w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku gdy lokal wykorzystywany jest zarówno na cele mieszkalne jak i dla celów działalności gospodarczej? Czy można uzyskać zwrot VAT dla osoby fizycznej, w sytuacji gdy faktury wystawione zostały na firmę?


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Sygnatura    IPPB2/415-793/09-2/AK
Data            2010-02-03

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23.10.2009 r. (data wpływu 12.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalno – usługowego – jest prawidłoweUZASADNIENIE

W dniu 12.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z budową budynku mieszkalno - usługowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „ C” Krzysztof P w zakresie m.in. doradztwa gospodarczego oraz szkoleń. W związku z tym jest podatnikiem czynnym podatku VAT.

W dniu 7 września 2009 r. nabył wraz z żoną, na zasadach wspólności majątkowej, działkę pod zabudowę mieszkaniową. Na działce tej zostanie wybudowany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej około 266 m2;.

W związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zamierza wydzielić z części mieszkalnej domu część przeznaczoną pod biuro, którą będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej (o powierzchni około 70
m2). W konsekwencji proporcja powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do powierzchni całkowitej wyniesie około 26%.

W związku z budową i wykończeniem domu mieszkalnego Wnioskodawca otrzymuje i będzie otrzymywał faktury VAT za usługi budowlane i materiały budowlane.

Żona Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawcy i jego żonie będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwrotu VAT za materiały budowlane w części dotyczącej powierzchni mieszkalnej domu...
 2. Czy faktury VAT wystawiane na „C” Krzysztof P (tj. moją działalność gospodarczą) za nabycie materiałów budowlanych związanych zarówno z częścią mieszkalną oraz z częścią przeznaczoną na działalność gospodarczą stanowią podstawę do zwrotu VAT za materiały budowlane, o którym mowa w pytaniu 1...


Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wnioskodawca uważa, iż przysługuje mu prawo ubiegania się o zwrot podatku VAT jeżeli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki, tj.:

 • będzie budował dom mieszkalny służący zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych rodziny, w którym tylko jedno piętro zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • budowę będzie prowadził na podstawie posiadanego pozwolenia,
 • wydatki na zakup materiałów budowlanych udokumentowane zostaną fakturami VAT,
 • będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 22%.


Powyższe prawo będzie dotyczyć wyłącznie powierzchni mieszkalnej, która ma stanowić około 74% całej powierzchni budynku, która nie będzie związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, nabywcą wskazanym na fakturach VAT dotyczących budowy budynku mieszkalnego powinien być „C” Krzysztof P. Wystawione tak faktury powinny upoważniać zarówno do odliczenia VAT od zakupu materiałów budowlanych w części dotyczącej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą (zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w punkcie 1) oraz do zwrotu VAT za materiały budowlane w części dotyczącej powierzchni przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Analiza prawna

Ad. 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm., dalej: „ustawa o zwrocie VAT za materiały budowlane”) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego.

Jak wynika z art. 2 pkt 1 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Z treści art. 3 ust. 4 tej ustawy wynika, iż dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70
m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę. Limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 (art. 3 ust. 6a). Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5-6a dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (art. 3 ust. 7).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.


Z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, natomiast z jego ust. 3 wynika, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5 -7;
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 • podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.


W myśl art. 5 ust. 5 ustawy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:

 • pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.


Zgodnie z art. 6 ust. 1 w sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 2).

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji (art. 6 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy kwota zwrotu podlega wypłaceniu w przypadku określonym:

 1. w ust. 2 - w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji;
 2. w ust. 3 - w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Zastosowanie przepisów ustawy

Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają wybudować na nabytej działce budynek mieszkalny, w którym część powierzchni zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą. Część przeznaczona na działalność gospodarczą będzie zajmowała około 26% całej powierzchni budynku, natomiast pozostała część (około 74%) będzie przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy oraz jego żony.

W związku z tym Wnioskodawca zamierza wraz z małżonką złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W świetle powyższego, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunku wynikające z powołanych powyżej przepisów prawa, tj.:

 • Wnioskodawca będzie budował dom mieszkalny służący zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych rodziny, w którym jedno piętro zostanie przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • budowę będzie prowadził na podstawie posiadanego pozwolenia,
 • wydatki na zakup materiałów budowlanych udokumentowane zostaną fakturami VAT,


będzie przysługiwało mu prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 22%.

Powyższe prawo będzie dotyczyć wyłącznie powierzchni mieszkalnej, która ma stanowić około 74% całej powierzchni budynku.

Wydatki na budowę powierzchni budynku przeznaczonej na działalność gospodarczą rozliczone będą w ramach inwestycji z działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko potwierdzają następujące interpretacje wydane w analogicznym stanie faktycznym:

 • interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 20.02.2008 (sygn. IPPB2/415-430/07-2/AK);
 • interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 05.09.2008 (sygn. ITPB1/415- 634/08/EL);
 • interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 02.10.2008 (sygn. IBPB2/415- 1179/08/MK).


Ad. 2

Zasady wystawiania faktur reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r. Nr 212, poz. 1337, dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

W związku z tym, że jedna faktura VAT za nabycie materiałów budowlanych może jednocześnie dotyczyć części budynku przeznaczonej na działalność gospodarczą oraz części budynku przeznaczonej na cele mieszkaniowe, powstaje wątpliwość co do sposobu wystawienia faktury VAT, tj. czy na fakturze VAT powinno widnieć nazwisko nabywcy czy nazwa działalności gospodarczej, pod którą prowadzona jest jego działalność.

Biorąc pod uwagę, że odliczenie VAT, o którym mowa w pierwszym pytaniu niniejszego Wniosku, jest możliwe z prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ocenie Wnioskodawcy, nabywcą wskazanym na fakturach VAT dotyczących budowy budynku mieszkalnego powinien być „C” Krzysztof P.

Zgodnie z art. 2 pkt 3) ustawy o zwrocie podatku VAT za materiały budowlane, przez fakturę VAT rozumie się fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe zapisy należy interpretować w ten sposób, że zwrot VAT możliwy jest wyłącznie w odniesieniu do nabytych materiałów budowlanych w części dotyczącej powierzchni mieszkaniowej. Natomiast na przeszkodzie do zwrotu VAT nie powinien stać fakt, że faktura jest wystawiona na prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą, ponieważ jedynie około 26% powierzchni budynku mieszkalnego będzie związane z działalnością gospodarczą.

Należy podkreślić, że gdyby prawo do zwrotu przysługiwało wyłącznie od faktur VAT wystawionych na nazwisko osoby fizycznej (a nie na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną), wówczas wyłącznie z przyczyn formalnych nie byłoby możliwe jednoczesne skorzystanie z odliczenia VAT za materiały budowlane dotyczące części domu związanej z działalnością gospodarczą oraz zwrot VAT za materiały budowlane dotyczące części domu przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

W konsekwencji, zwrot VAT za materiały budowlane, o którym mowa w pierwszym pytaniu niniejszego Wniosku, jest możliwy również na podstawie faktury VAT, na której nabywcą jest „C” Krzysztof P, w części, w jakiej dotyczy ona powierzchni mieszkalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz.138 i Nr 192, poz.1382) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego;
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.


Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 01 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4).

Stosownie do art. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy przez pojęcie: faktury rozumie się fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, których mowa w art. 3 ust. 1; budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.


Jednym z rodzajów inwestycji, których realizacja daje prawo do zwrotu, jest budowa budynku mieszkalnego. Zgodnie z definicją zawartą w ww. ustawie budynkiem mieszkalnym jest budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 7 września 2009 r. Wnioskodawca nabył wraz z żoną, na zasadach wspólności majątkowej, działkę pod zabudowę mieszkaniową. Na działce tej zostanie wybudowany budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej około 266 m#178;.

W związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zamierza wydzielić z części mieszkalnej domu część przeznaczoną pod biuro, którą będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej (o powierzchni około 70 m2;). W konsekwencji proporcja powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do powierzchni całkowitej wyniesie około 26%.

Jeśli zatem poniósł Pan wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją polegającą na budowie części budynku, służącego zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, to przysługuje Panu w tej części prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT jeżeli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki, faktury VAT wystawiane na „C” Krzysztof P za nabycie materiałów budowlanych związanych z częścią mieszkalną mogą stanowić podstawę od ubiegania się o zwrot różnicy VAT.

Należy także wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana, jako występującego z wnioskiem. Nie chroni natomiast Pana żony. Małżonka, jeśli chce uzyskać interpretację indywidualną winna wystąpić z wnioskiem ORD-IN.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowy. Odpowiedź w zakresie podatku VAT została rozstrzygnięta w interpretacji Nr IPPP1/443-1152/09-2/AW z dnia 15.01.2010 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?