Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bezzwrotne dotacje przysługiwać będą aż 5-krotnie

 

29/04/2021

5-zl-2-quart-big

Bezzwrotna dotacja dla firm wypłacana będzie aż 5 miesięcy z rzędu. Przedsiębiorcy mogą już składać nowe wnioski. Kto i na jakich zasadach otrzyma kolejne bezzwrotne dotacje?

 Przypomnijmy, że w związku z utrzymującymi się restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa, rząd postanowił kontynuować program bezzwrotnych dotacji, wcześniej funkcjonujący pod nazwą "bezzwrotnych pożyczek".

Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności wypłacana jest w kwocie 5000 zł miesięcznie. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.


 

Bezzwrotne dotacje w 2021 roku. Jakie warunki należy spełnić?

O udzielenie bezzwrotnych dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Co istotne, uzyskanie dotacji jest możliwe również w przypadku, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników.

W tym tygodniu weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 9.0.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, dotacje wypłacane będą jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 marca 2021 roku, a działalność na ten dzień nie była zawieszona. Działalność nie może być również zawieszona w dniu składania wniosku.

Ponadto, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

 • w miesiącu poprzednim lub
 • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub
 • w lutym 2020 roku lub
 • we wrześniu 2020 roku.

Jeśli zatem przedsiębiorca składa wniosek w maju 2021 roku, to musi wykazać, iż jego przychód w kwietniu 2021 roku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w marcu 2021 roku lub w stosunku do przychodu uzyskanego w kwietniu 2020 roku bądź też w stosunku do przychodu uzyskanego w lutym lub wrześniu 2020 roku.

Co istotne, nowe przepisy znacząco wydłużają okres, w którym możliwe będzie uzyskanie dotacji. Nowa wersja rozporządzenia umożliwia bowiem wnioskowanie o wypłatę dotacji aż 5-krotnie.

Nie wszystkie uprawnione firmy uzyskają jednak dotację aż 5 razy. Niektóre z nich będą mogły wnioskować o bezzwrotną dotację mniejszą ilość razy. Liczba możliwych do uzyskania dotacji uzależniona będzie bowiem od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Pięciokrotna wypłata dotacji przysługiwać będzie przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski
 • 52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Czterokrotna wypłata dotacji przysługiwać będzie dla jednego PKD:

 • 91.02.Z - Działalność muzeów

 

Trzykrotna wypłata dotacji możliwa będzie dla dwóch kodów PKD:

 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

Dwukrotna wypłata dotacji przysługiwać będzie przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 

Jednokrotna wypłata dotacji przysługiwać będzie przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


O przyznaniu dotacji decydować będzie kod PKD przeważającej działalności, zarejestrowany na dzień 31 marca 2021 roku.

Co ważne, liczba możliwych do uzyskania dotacji będzie pomniejszana o liczbę dotacji już wypłaconych. Jeżeli zatem przedsiębiorca otrzymał już bezzwrotną dotację na podstawie poprzedniej tarczy antykryzysowej, to liczba możliwych wciąż do uzyskania dotacji będzie mniejsza o tę jedną, już wypłaconą.

 

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Bezzwrotne dotacje udzielane będą z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o dotacje przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Elektroniczny wniosek o udzielenie dotacji można złożyć na tej stronie.

Warto również przypomnieć, iż bezzwrotne dotacje nie są jedynym instrumentem dostępnym w ramach pomocy finansowej przewidzianej na podstawie najnowszej tarczy antykryzysowej. O pozostałych instrumentach pomocowych dostępnych dla małych firm w 2021 roku piszemy na tej stronie.

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Składki ZUS dla firm niższe o 50%
  Koronawirus: Dotacje i świadczenia dla firm
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?