Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

 

30/03/2023

(01/02/2017)

zus-duzy

Decyzja ZUS to nie wyrok. Od każdej takiej decyzji możemy się odwołać i walczyć o nasze prawa. Poniżej omawiamy w jaki sposób odwołać się od decyzji ZUS. Prezentujemy również gotowy wzór odwołania od decyzji ZUS.

 Otrzymaliśmy decyzję ZUS. Przerażenie. Dlaczego? Przecież to, co zostało w niej napisane nie jest prawdą. Pamiętajmy - jeśli nie zgadzamy się z decyzją ZUS, choćby w małej jej części, zawsze możemy się od takiej decyzji odwołać. Złożenie odwołania nic nas nie kosztuje. Nie wnosimy z tego tytułu żadnych opłat do sądu.

ZUS wydaje miliony decyzji rocznie. Bardzo często są to decyzje błędne, oparte nie na faktach lecz na wymyślonych przez ZUS historiach. Co druga osoba odwołująca się od decyzji, wygrywa z ZUSem.

 

W jakim terminie złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia nam tej decyzji. Odwołanie można dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS lub przesłać pocztą. W tym drugim przypadku, o upływie miesięcznego terminu decyduje data stempla pocztowego.


WAŻNE:

 • Jeśli wysyłamy odwołanie pocztą, koniecznie róbmy to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 • Jeśli składamy odwołanie osobiście w oddziale ZUS, powinniśmy mieć drugą kopię odwołania, na której pracownik ZUS powinien potwierdzić jej przyjęcie pieczęcią i podpisem. Zachowajmy tę kopię dla celów dowodowych.

 

Do kogo adresować odwołanie?

Choć odwołanie składamy we właściwym oddziale lub inspektoracie ZUS, który wydał decyzję, to adresujemy je do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy. Zatem odwołanie adresujemy następująco:

Sąd Okręgowy/Rejonowy w ......

za pośrednictwem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ......

Do którego konkretnie sądu adresujemy odwołanie? Jest to sąd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Może być to sąd Okręgowy lub Rejonowy w zależności od rodzaju sprawy, której dotyczy decyzja. Każda decyzja na samym jej końcu zawiera pouczenie, w treści którego znajdziemy pełną nazwę właściwego dla nas sądu.

Czasem może się okazać, że sąd wskazany przez ZUS w pouczeniu nie jest sądem właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. W takim przypadku napiszmy o tym w odwołaniu, tj. informujemy sąd i ZUS, że zamieszkujemy w innej miejscowości i jednocześnie adresujemy odwołanie do sądu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Pamiętajmy, że właśnie w tym sądzie będziemy musieli stawić się do wyjaśnień, więc powinno nam zależeć, aby był to sąd jak najbliżej miejsca, w którym mieszkamy.

 

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się
 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie
 • Numer decyzji, której dotyczy odwołanie
 • Zarzuty i wnioski
 • Uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów
 • Podpis osoby odwołującej się
 • Lista załączników (jeśli występują)

Tutaj możesz pobrać gotowy wzór odwołania od decyzji ZUS

W uzasadnieniu odwołania opisujemy własnymi słowami całą sprawę, przedstawiając fakty i własne argumenty. Często wskazanie konkretnych faktów i wykazanie swoich racji wymaga przedstawienia pewnych dokumentów. Kopie takich dokumentów możemy załączyć do odwołania. Na końcu odwołania wymieniamy listę załączników.

 

Co robi ZUS po otrzymaniu odwołania?

W ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania, ZUS może zmienić lub uchylić wydaną przez siebie decyzję. Zazwyczaj jednak ZUS nie przyznaje się do popełnionego błędu. W takim przypadku, ZUS ma obowiązek przekazania odwołania do właściwego sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

Jeśli w ciągi 60 dni od dnia złożenia odwołania, ZUS nie podejmie żadnych działań, możemy wnieść do sądu skargę na bezczynność ZUSu.

 

Przed sądem

Sąd nadaje sprawie bieg i wyznacza termin posiedzenia, na którym powinniśmy się pojawić w celu złożenia wyjaśnień, tj. przedstawienia faktów i opisania sprawy tak, jak my ją widzimy.

O terminie posiedzenia powiadamiany jest również pełnomocnik ZUS. Jeśli sprawa toczy się w tym samym mieście, w którym znajduje się jednostka ZUS, od której decyzji się odwołujemy, możliwe że pełnomocnik ZUS pojawi się na sprawie. Natomiast jeśli sprawa toczy się przed sądem w mieście odległym od siedziby zaskarżonego oddziału ZUS, pełnomocnik ZUS zazwyczaj nie pojawia się na posiedzeniach sądu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku gdy strony otrzymają nie zawiadomienia (oznacza to nieobowiązkowe stawiennictwo) lecz wezwania. W przypadku wezwania, stawiennictwo stron jest obowiązkowe i możemy spodziewać się, że pełnomocnik ZUS jednak się pojawi.

Sprawa zazwyczaj nie jest rozstrzygana już po pierwszym posiedzeniu sądu. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wyznacza termin kolejnej rozprawy. Na każdym posiedzeniu możemy składać wyjaśnienia, przedstawiać dodatkowe dowody oraz składać wnioski, np. o powołanie określonych osób na świadków.

Od momentu przekazania odwołania do sądu mamy prawo wglądu w akta sprawy. W każdym momencie możemy pojawić się w sądzie z żądaniem wglądu do akt sprawy. Akta sprawy zawierają wszelkie pisma kierowane do sądu przez nas i przez ZUS, jak również pisma kierowane z sądu do ZUSu i do nas. Do akt załączone są również wszelkie zgłoszone dowody, wnioski oraz wszystkie inne dokumenty przekazane do sądu przez strony. Do akt załączane są ponadto protokoły z posiedzeń sądu oraz akta ZUS dotyczące osoby odwołującej. Możemy przeglądać wszystkie te dokumenty w dowolnym czasie a po uzyskaniu zgody sądu możemy uzyskać kopie interesujących nas dokumentów.

Przed każdą kolejną rozprawą warto przejrzeć akta sprawy, na podstawie których można zasięgnąć wiedzy dotyczącej m.in. treści korespondencji pomiędzy sądem a ZUS oraz zgłaszanych przez ZUS wniosków. Dzięki temu możemy lepiej przygotować się na kolejną rozprawę.

 

Wyrok sądu

Po rozpoznaniu sprawy, Sąd wydaje wyrok, w którym może:

 • przyznać nam rację czyli uwzględnić nasze odwołanie, zmieniając decyzję ZUS w całości lub w części lub
 • oddalić nasze odwołanie, tym samym przyznając rację ZUSowi.

W pierwszym przypadku, sąd uwzględniając nasze odwołanie, zmienia decyzję ZUS na naszą korzyść.

Co w przypadku gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta na korzyść ZUS? Nic straconego. Od wyroku sądu pierwszej instancji możemy złożyć apelację.

Pamiętajmy również, że także w przypadku kiedy to my wygramy sprawę, również ZUS ma prawo złożyć apelację od wyroku i kontynuować batalię w sądzie drugiej instancji.

Jeżeli żadna ze stron nie złoży apelacji, wyrok uprawomacnia się. Wyrok staje się ostateczny i żadna ze stron nie ma już prawa odwoływać się od niego.

 

Apelacja

Od niekorzystnego wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji możemy odwołać się do sądu drugiej instancji. Takie odwołanie to właśnie apelacja. Jeżeli wyrok został wydany przez sąd rejonowy, apelację składa się do sądu okręgowego. Jeżeli natomiast wyrok w pierwszej instancji został wydany przez sąd okręgowy, apelację składamy do sądu apelacyjnego. Apelację wnosimy za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji możemy złożyć wniosek o doręczenie wyroku na piśmie wraz z uzasadnieniem. Na złożenie takiego wniosku mamy 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Tutaj możesz pobrać gotowy wzór wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na złożenie apelacji. Jeżeli natomiast nie złożyliśmy wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, na złożenie apelacji mamy 21 dni. Warto jednak złożyć taki wniosek, aby dysponować pełnym uzasadnieniem sądu odnośnie wyroku. To znacznie ułatwi nam sporządzenie apelacji.

Tutaj możesz pobrać wzór apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji

 

Kasacja

Wyrok sądu apelacyjnego staje się prawomocny natychmiast, od chwili jego ogłoszenia. Od wyroku sądu apelacyjnego przysługuje jeszcze środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyroku sądu apelacyjnego wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być jednak sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Zobacz również:  Jak uzyskać dopłatę do paliwa?
  ZUS przegrywa w sądach z kobietami
  ZUS przegrywa w sądzie co drugą sprawę
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?