Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komu przysługują obniżone składki ZUS

 

16/11/2017

(24/06/2014)

zus-duzy

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ulgi? O czym należy pamiętać? Jakich formalności powinniśmy dopilnować?

 Osoby, które rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005 r., mogą opłacać preferencyjne składki ZUS przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności. Osoby takie opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak skorzystać osoby, które:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.


Prawo do opłacania obniżonych składek ZUS przysługuje obecnie przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Należy jednak pamiętać, iż planowane zmiany w przepisach zakładają wydłużenie tego preferencyjnego okresu z dwóch do trzech lat (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Rządowe plany przewidują również wprowadzenie całkowitego zwolnienia ze składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. O szczegółach tego zwolnienia można przeczytać tutaj.

Składki ZUS od obniżonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Działalność gospodarczą stanowi również wykonywanie wolnego zawodu (np. adwokata, lekarza). Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność w zakresie wolnego zawodu, może również opłacać składki preferencyjne.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści.

Z ulgowych składek ZUS nie mogą również korzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Jakie składki płaci nowy przedsiębiorca?

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, której przysługuje opisana wyżej ulga, obowiązkowo opłaca następujące składki:

 • składka emerytalna
 • składka rentowa
 • składka wypadkowa

Osoba taka zwolniona jest natomiast z opłacania składek na Fundusz Pracy.

Dodatkowo, początkujący przedsiębiorca obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne.

 

Jak rozliczać składki?

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 30% tej kwoty czyli 600,00 zł.

Podstawa ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeżeli działalność została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca kalendarzowego lub w przypadku gdy przedsiębiorca przez część miesiąca był niezdolny do pracy i spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego (zobacz, jak pomniejszyć składki ZUS na zwolnieniu chorobowym).

Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy naliczać i opłacać na ogólnych zasadach, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka ta nie ulega więc proporcjonalnemu zmniejszeniu w sytuacji, gdy działalność została rozpoczęta lub zakończona w trakcie miesiąca jak również za okres pobierania zasiłków.


Przykład

Pani Katarzyna rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 marca 2017 r. Jest to jej pierwsza działalność. Działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za 2017 rok wynosi 600,00 zł. Z kolei podstawa wymiaru dla składki zdrowotnej wynosi 3303,13 zł. Wobec tego łączne składki ZUS wyniosą:

 • składka emerytalna     -   600,00 zł * 19,52% =  117,12 zł
 • składka rentowa          -   600,00 zł *   8,00% =   48,00 zł
 • składka wypadkowa    -   600,00 zł *   1,80% =    10,80 zł
 • składka chorobowa     -   600,00 zł *   2,45% =    14,70 zł
 • składka zdrowotna      - 3303,13 zł *   9,00% =  297,28 zł

Łącznie preferencyjne składki ZUS za każdy miesiąc roku 2017 wyniosą 487,90 zł.

Zobacz pełną tabelę preferencyjnych składek ZUS.

 


Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS?


Fakt rozpoczęcia wykonywania działalności należy zgłosić do ZUS, a więc złożyć zgłoszenie płatnika składek oraz zgłosić do ubezpieczeń siebie jako ubezpieczonego.

Zgłoszenia płatnika składek dokonuje się poprzez złożenie formularza ZUS ZFA, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenia siebie jako osoby ubezpieczonej do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego należy dokonać w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności. W tym celu należy złożyć formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx.

 

W jakim terminie składać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki?

Osoba samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą wykazuje składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Deklarację składa się do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym terminie powinny być również opłacone wszystkie składki.

Jeżeli osoba prowadząca działalność jest płatnikiem składek również za inne osoby, np. za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców, dokumenty rozliczeniowe składa i składki opłaca w terminie do 15 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji zadeklarowały jako podstawę wymiaru składek, podstawę minimalną, tj. w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne - 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego - 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby te są zwolnione z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jak wyrejestrować działalność gospodarczą?

Gdy przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, wyrejestrowuje siebie:

 • jako ubezpieczonego – na formularzu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
 • jako płatnika składek – na formularzu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek).
Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  ZUS wysyła nowe numery kont
  Jak odwołać się od decyzji ZUS?
   
Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?