Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Koronawirus: Zwolnienie ze składek ZUS staje się faktem. Prezydent podpisał ustawę.

 

01/04/2020

zus-duzy

Prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową. Dla przedsiębiorców oznacza to 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłatę specjalnego zasiłku postojowego. Jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?

 Przypomnijmy, że we wtorek Senat zgłosił szereg poprawek do przepisów składających się na tzw. tarczę antykryzysową. Wśród senackich poprawek znalazło się m.in. skrócenie okresu zwolnienia ze składek ZUS z trzech do dwóch miesięcy. Szczegółowo o senackich poprawkach pisaliśmy w tym artykule.

Poprawki Senatu jeszcze tego samego dnia zostały jednak odrzucone przez Sejm. Do podpisu Prezydenta trafiła więc pierwotna wersja ustawy, zakładająca zwolnienie przedsiębiorców ze wszystkich składek ZUS przez okres 3 miesięcy. Ustawa w takiej wersji została - w trybie natychmiastowym - podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę i jeszcze tego samego dnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy tarczy antykryzysowej zaczęły obowiązywać już w dniu 1 kwietnia.


 

Kto uzyska zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnieniu podlegają składki ZUS za okres trzech miesięcy, tj. składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zwolnieniu ze składek ZUS podlegają zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni), jak i przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

W przypadku osób samozatrudnionych, zwolnienie ze składek ZUS uzależnione jest od spełnienia kryterium przychodowego. Przedsiębiorca musi wykazać, iż jego miesięczny przychód był niższy od 3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli od kwoty 15 681 zł. Jakiego miesiąca dotyczy ten przychód? Kryterium przychodowe musi zostać spełnione "w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek". Co to oznacza?

Jeżeli wniosek składamy za okres marzec-maj, to musimy udowodnić, ze nasz przychód w marcu nie przekroczył kwoty 15 681 zł. Jeśli zaś złożymy wniosek za okres kwiecień-maj, to kryterium przychodowe będzie miało zastosowanie do miesiąca kwietnia.

Nie wszyscy jednak będą musieli spełnić kryterium przychodowe. W przypadku przedsiębiorców będących płatnikami również za inne osoby (ale nie więcej niż 9 osób), zwolnienie ze składek ZUS przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. W takim przypadku, zwolnieniu podlegają zarówno składki ZUS należne za zgłoszonych ubezpieczonych (pracowników bądź zleceniobiorców), jak i składki należne za samego przedsiębiorcę.

W obu przypadkach, tj. zarówno w przypadku osób samozatrudnionych, jak i przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, spełniony musi być jeszcze jeden, dodatkowy warunek. Zwolnienie przysługuje bowiem jedynie tym firmom, które prowadziły działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.

Co istotne, zwolnieniu podlegają również składki ZUS należne za osoby współpracujące przy wykonywaniu działalności. Szerzej o osobach współpracujących pisaliśmy tutaj.

AKTUALIZACJA (20.04.2020): Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza nowe zasady przyznawania zwolnienia z ZUS. (zobacz szczegóły).

 

 

Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze składek opłacanych na:

  • ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres bezskładkowy. Składki za miesiące marzec-maj pokryje bowiem budżet państwa. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i raportów imiennych ZUS RCA, tak samo jak w sytuacji, gdyby składki te opłacał samodzielnie. Mało tego, złożenie tych deklaracji jest warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia ze składek.

Pokrycie składek z budżetu państwa to niezwykle istotna informacja, gdyż oznacza to, że zarówno przedsiębiorca, jak i jego pracownicy przez cały ten czas są osobami ubezpieczonymi, którym przysługują wszelkie świadczenia z ZUS. To zaś oznacza, że osoby zwolnione ze składek, mogą wciąż ubiegać się m.in. o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi pozostającymi w domu. Szerzej o zasiłku opiekuńczym pisaliśmy w tym artykule.

 

 

Kto otrzyma zasiłek postojowy?

Tarcza antykryzysowa przewiduje również wypłatę specjalnego zasiłku postojowego w kwocie 2 tys. zł, dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Aby otrzymać świadczenie postojowe, przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki.

Pierwszy warunek dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Zasiłek wypłacany będzie bowiem jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Drugi warunek dotyczy wysokości osiąganych przychodów. Zasiłek będzie przysługiwał tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Na dzień dzisiejszy kwota równa tej 3-krotności wynosi 15 595,74 zł. W kwietniu ogłoszona zostanie jednak nowa wartość tego wskaźnika, w związku z czym limit przychodów uprawniający do zasiłku również ulegnie zmianie.

Trzeci warunek odnosi się do spadku przychodów spowodowanego epidemią koronawirusa. Zasiłek zostanie bowiem wypłacony jedynie tym osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.

AKTUALIZACJA (20.04.2020): Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza nowe zasady przyznawania zasiłku postojowego. (zobacz szczegóły).

 

 

Ile wynosi zasiłek postojowy?

Wysokość zasiłku postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł.

Nieco inaczej kwota ta będzie kalkulowana w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W tym przypadku bowiem zasiłek wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 1300 zł. W przypadku tych osób nie będzie jednak stosowane kryterium przychodowe ani kryterium dotyczące spadku przychodów.

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

Zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, przedsiębiorca spełniający odpowiednie warunki ma możliwość zarówno pobierania zasiłku postojowego, jak i skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.

Pełna treść ustawy dostępna jest tutaj.

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze trybu, w jakim składane mają być wnioski o zwolnienie ze składek i wypłatę zasiłku. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach.

AKTUALIZACJA (05.04.2020): Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS. (zobacz szczegóły).

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat, zapisz się na nasz newsletter:

 

 

Zobacz również:  Jak uzyskać wsparcie finansowe dla firmy?
  Koronawirus: Banki zawieszają spłaty rat kredytów
  Koronawirus: Sejm uchwalił zasiłek postojowy dla przedsiębiorców
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?