Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Odliczenie składki zdrowotnej

 

10/03/2022

(11/02/2021)

zus-duzy

W tym roku po raz ostatni odliczymy składkę zdrowotną w rozliczeniu rocznym PIT. W jakiej wysokości? Ile łącznie możemy odliczyć? Jak odliczyć składki zdrowotne, gdy osiągnęliśmy stratę z działalności?

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną może odliczyć przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), kartą podatkową (PIT-16A) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Przypomnijmy, że odliczenie składek zdrowotnych od podatku możliwe jest jednak jedynie w odniesieniu do składek zapłaconych do końca 2021 roku. Nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzają bowiem całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku (zobacz szczegóły).

Rozliczenie roczne PIT składane w 2022 roku będzie zatem ostatnim, w którym zapłacone w roku poprzednim składki zdrowotne pomniejszą podatek dochodowy do zapłaty.

 

Odliczamy tylko część składki zdrowotnej

Odliczeniu od podatku podlega jedynie część składki zdrowotnej. Cała składka zdrowotna wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. Natomiast odliczeniu podlega jedynie 7,75% podstawy wymiaru. Oznacza to, że z całej kwoty składki zdrowotnej, odliczeniu podlega jedynie 86,11% wartości składki.


Pozostała część składki zdrowotnej nie podlega odliczeniu od podatku. Ta pozostała kwota nie może być również odliczona od dochodu, ani nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

 

Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku z innych dochodów

Składkę zdrowotną opłaconą z tytułu działalności gospodarczej można odliczyć nie tylko od podatku obliczonego od dochodu z tytułu działalności. Składkę z działalności gospodarczej możemy również odliczyć od podatku płaconego od dochodów z innego źródła, np. od podatku z umowy o pracę.

Czasem zdarza się, że składki zdrowotnej, którą zapłaciliśmy z tytułu działalności gospodarczej, nie możemy odliczyć od podatku płaconego z tytułu tej działalności. Dzieje się tak w przypadku osiągnięcia straty lub dochodu na tyle małego, że nie jesteśmy w stanie odliczyć całości zapłaconej składki zdrowotnej. W takim przypadku składka zdrowotna zapłacona z tytułu działalności gospodarczej może zostać odliczona od podatku zapłaconego od dochodu osiągniętego z innego tytułu, np. z tytułu umowy o pracę.

W sytuacji, w której przedsiębiorca sam nie posiada innego źródła dochodu, ma jeszcze możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. W takim przypadku jego składki zdrowotne mogą zostać odliczone od wspólnego podatku, a więc de facto od podatku współmałżonka.

 

Odliczymy tylko składki zapłacone

Odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki zapłacone. Nie można zatem odliczyć składki zdrowotnej, która co prawda jest już należna, ale nie została jeszcze opłacona.

 

Przykład

Pan Jerzy prowadzi działalność gospodarczą. Pan Jerzy miał obowiązek zapłacenia składki zdrowotnej za miesiąc styczeń do dnia 10 lutego oraz składki za miesiąc luty do dnia 10 marca.

Pan Jerzy nie wykonał przelewu składki w lutym. Natomiast w dniu 7 marca opłacił obie składki - za miesiąc styczeń i za miesiąc luty.

Pan Jerzy 20 marca obliczył dochód z działalności gospodarczej za miesiąc luty oraz należny podatek dochodowy do zapłaty za luty.

Pan Jerzy nie może odliczyć od podatku żadnej składki zdrowotnej, ponieważ żadna z nich nie została zapłacona w miesiącu lutym. Natomiast w rozliczeniu za miesiąc marzec, Pan Jerzy będzie miał możliwość odliczenia od podatku obu składek (składki za styczeń i składki za luty), gdyż obie one zostały opłacone właśnie w miesiącu marcu.

 

Ile odliczymy w rozliczeniu rocznym?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą odlicza od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne na bieżąco, przy obliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowo jednak składki z całego roku wykazujemy również zbiorczo w rocznym rozliczeniu podatkowym. Ze względu na przesunięcia w terminach płatności tych składek, często występują trudności w określeniu sumy składek z całego roku, która rzeczywiście podlega odliczeniu od podatku.

Składka zdrowotna za dany miesiąc jest bowiem płatna do 10. dnia miesiąca kolejnego (według zasad obowiązujących do końca 2021 roku) lub do 20. dnia kolejnego miesiąca (według zasad obowiązujących od 2022 roku). Zatem składkę taką odliczyć możemy dopiero od dochodu osiągniętego w tym kolejnym miesiącu. I tak, składka za miesiąc grudzień płatna jest do 20 stycznia. Jeżeli zatem zapłacimy ją dopiero w styczniu (a robi tak zdecydowana większość osób), składka taka będzie mogła zostać odliczona dopiero od podatku za dochód osiągnięty w styczniu, a więc dopiero w rozliczeniu za kolejny rok. W nowym stanie prawnym będzie jeszcze inaczej, bowiem zapłata składki grudniowej w styczniu 2022 roku w ogóle uniemożliwia odliczenie takiej składki od podatku (zobacz szczegóły).

Zatem składka opłacona w styczniu 2021 roku jest składką należną za miesiąc grudzień 2020 roku. Z kolei składka należna za grudzień 2021 roku, nie podlega już odliczeniu w roku 2021, ponieważ opłacona została dopiero w roku 2022.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której składka grudniowa została opłacona już w grudniu 2021 roku. W takiej sytuacji podlega ona odliczeniu od podatku w rozliczeniu PIT za 2021 rok. Więcej na temat możliwości odliczenia składki grudniowej piszemy w tym artykule.

Konsekwencją tego jest fakt, iż roczna suma składek uwzględniana w rozliczeniu rocznym za rok 2021 nie jest prostą sumą 12 identycznych składek za rok 2021. Następuje tu bowiem przesunięcie o jeden miesiąc i suma składek do odliczenia jest sumą jedenastu składek z roku 2021 (składki za miesiące styczeń 2021 - listopad 2021) oraz jednej składki z roku 2020 (składka za grudzień 2020 zapłacona w styczniu 2021 roku).

Łączna suma składek zdrowotnych podlegających odliczeniu za rok 2021 przedstawia się następująco:

Składka zdrowotna za miesiąc

Płatna w miesiącu

Wysokość składki zdrowotnej

Część składki podlegająca odliczeniu od podatku

12 - 2020

01 - 2021 362,34 312,02

01 - 2021

02 - 2021 381,81 328,78

02 - 2021

03 - 2021 381,81 328,78

03 - 2021

04 - 2021 381,81 328,78

04 - 2021

05 - 2021 381,81 328,78

05 - 2021

06 - 2021 381,81 328,78

06 - 2021

07 - 2021 381,81 328,78

07 - 2021

08 - 2021 381,81 328,78

08 - 2021

09 - 2021 381,81 328,78

09 - 2021

10 - 2021 381,81 328,78

10 - 2021

11 - 2021 381,81 328,78

11 - 2021

12 - 2021 381,81 328,78

Razem

4 562,25
3 928,60

Zobacz również: Składka zdrowotna do odliczenia za 2021 rok

Zatem składki zdrowotne, które uwzględnimy w rozliczeniu rocznym za rok 2021 to suma jedenastu składek za 2021 rok (11 x 328,78 zł) oraz jedna składka za grudzień 2020 roku (1 x 312,02 zł). Łączna kwota składek zdrowotnych do odliczenia za rok 2021 wynosi więc 3928,60 zł.

 

Składka za grudzień 2021 zapłacona w grudniu

Inaczej wyglądać będzie suma składek do odliczenia w przypadku osób, które opłaciły składkę grudniową jeszcze w grudniu 2021 roku.

Perspektywa utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku w 2022 roku skłoniła bowiem wielu przedsiębiorców do przyspieszenia płatności składki grudniowej, tj zapłaty składki za grudzień 2021 nie w styczniu 2022, lecz już w grudniu 2021 roku. Więcej na temat takiej możliwości pisaliśmy w tym artykule.

Zapłata dwóch składek zdrowotnych w grudniu 2021 roku (tj. składki za listopad oraz składki za grudzień) powoduje, że suma składek zdrowotnych możliwych do odliczenia w rozliczeniu rocznym będzie sumą aż 13 składek, tj. dwunastu składek z roku 2021 (składki za miesiące styczeń 2021 - grudzień 2021) oraz jednej składki z roku 2020 (składka za grudzień 2020 zapłacona w styczniu 2021 roku).

W przypadku osób, które opłaciły składkę grudniową jeszcze w grudniu 2021 roku, łączna suma składek zdrowotnych podlegających odliczeniu za rok 2021 przedstawia się następująco:

Składka zdrowotna za miesiąc

Płatna w miesiącu

Wysokość składki zdrowotnej

Część składki podlegająca odliczeniu od podatku

12 - 2020

01 - 2021 362,34 312,02

01 - 2021

02 - 2021 381,81 328,78

02 - 2021

03 - 2021 381,81 328,78

03 - 2021

04 - 2021 381,81 328,78

04 - 2021

05 - 2021 381,81 328,78

05 - 2021

06 - 2021 381,81 328,78

06 - 2021

07 - 2021 381,81 328,78

07 - 2021

08 - 2021 381,81 328,78

08 - 2021

09 - 2021 381,81 328,78

09 - 2021

10 - 2021 381,81 328,78

10 - 2021

11 - 2021 381,81 328,78

11 - 2021

12 - 2021 381,81 328,78

12 - 2021

12 - 2021 381,81 328,78

Razem

4 944,06
4 257,38

Zobacz również: Składka zdrowotna do odliczenia za 2021 rok

Zatem składki zdrowotne, które uwzględnimy w rozliczeniu rocznym za rok 2021 to suma dwunastu składek za 2021 rok (12 x 328,78 zł) oraz jedna składka za grudzień 2020 roku (1 x 312,02 zł). Łączna kwota składek zdrowotnych do odliczenia za rok 2021 wynosi więc 4257,38 zł.

 

Zaległe składki zdrowotne

Co w przypadku, gdy mieliśmy do zapłacenia zaległe składki należne za miesiące z lat poprzednich, a zapłaciliśmy je dopiero w tym roku? Czy podlegają one odliczeniu od podatku za rok, którego dotyczą czy dopiero za rok, w którym zostały opłacone?

Obowiązuje wówczas ta sama zasada. Składki odliczamy od podatku w tym roku, w którym zostały faktycznie zapłacone, niezależnie od tego, jakiego roku dotyczyły.

Jeżeli natomiast składki zdrowotne zostały zapłacone w danym roku podatkowym, ale nie zostały odliczone od podatku za ten rok, to nie mamy już możliwości "przerzucenia" tych składek na kolejny okres i odliczenia ich w roku kolejnym. Można je bowiem odliczyć tylko i wyłącznie za ten rok, w którym zostały zapłacone.

 

Dokumentowanie

Pamiętajmy o właściwym udokumentowaniu opłacenia składki zdrowotnej na wypadek kontroli skarbowej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dysponować wszystkimi potwierdzeniami przelewów składek. 

O tym, w jaki sposób rozliczać składkę zdrowotną od 2022 roku, piszemy na tej stonie.  

Zobacz również:  Pomoc finansowa dla firm w 2022 roku
  Polski Ład: Będą zmiany w składce zdrowotnej
  Składki ZUS: Wrzucać w koszty czy odliczać od dochodu?
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?