Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS od przychodu. Ile wynoszą? Komu przysługują?

 

02/07/2019

zus-duzy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi płacić wysokich, ryczałtowych składek ZUS. Zamiast tego, może opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości osiąganych przychodów. Komu przysługuje ta preferencja, jakie warunki należy spełnić i ile wynoszą obniżone składki ZUS?

 W styczniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia najmniejszym przedsiębiorcom rezygnację z opłacania wysokich, ryczałtowych składek ZUS. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, mała firma może uzyskać prawo do opłacania składek znacznie niższych, których wysokość obliczana jest na podstawie uzyskiwanych przez firmę przychodów.

 

Komu przysługują składki ZUS od przychodu?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2019 roku, możliwość skorzystania z niższych składek ZUS przysługuje każdej małej firmie, której roczny przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Co niezwykle istotne - ustawa mówi o przychodzie osiągniętym przez firmę w roku poprzednim. Również dla ustalenia wartości samego limitu, brana jest pod uwagę kwota minimalnej pensji obowiązującej w grudniu poprzedniego roku.

W roku 2019 z niższych składek ZUS od przychodu mogą zatem korzystać te firmy, których roczny przychód (osiągnięty w roku 2018) był nie wyższy niż 63000 zł. Z kolei w roku 2020 obniżone składki ZUS przysługiwać będą tym przedsiębiorcom, których roczne przychody z roku 2019 nie przekroczyły kwoty 67500 zł.

Rok, w którym przedsiębiorca korzysta z Małego ZUS

Limit przychodów uprawniający do Małego ZUS (przychód z roku poprzedniego)

2019 63 000,00 zł (przychody za rok 2018)
2020 67 500,00 zł (przychody za rok 2019)
2021 73 500,00 zł (przychody za rok 2020)

Więcej na temat limitów uprawniających do niższych składek ZUS od przychodu można dowiedzieć się z tej strony.

Ustawa nie określa miesięcznego limitu przychodu. Oznacza to, że dany przedsiębiorca może, w którymś z miesięcy, osiągnąć nawet 50 tys. zł przychodu. Istotne jest bowiem tylko to, aby nie przekroczyć granicznej kwoty ustalonej dla całego roku.

Składki uzależnione od wysokości przychodu są preferencją przysługującą jedynie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Z niższych składek nie skorzysta jednak osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Aby w danym roku kalendarzowym móc skorzystać ze składek uzależnionych od przychodu, przedsiębiorca musi ponadto wykazać, że w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Z niższych składek ZUS uzależnionych od przychodu mogą skorzystać również osoby rozliczające podatek w formie karty podatkowej. W tym przypadku jednak musi być spełniony dodatkowy warunek, mianowicie osoba taka nie może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Podstawa wymiaru składek jest bowiem obliczana w tym przypadku na podstawie wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nowelizacja ustawy, która ma wejść w życie w przyszłym roku przewiduje jednak rozszerzenie możliwości skorzystania z obniżonych składek ZUS również na osoby nie prowadzące ewidencji VAT. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj.

 

Ile wynoszą składki ZUS od przychodu?

Zgodnie z przepisami, uzależnienie składek ZUS od przychodu dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmuje zaś składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

Podstawę wymiaru składek w nowym systemie stanowi średni miesięczny przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku, pomnożony przez ustalony w ustawie specjalny współczynnik.

Przeciętny miesięczny przychód ustalany jest według następującej zasady:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Z kolei wspomniany wyżej ustawowy współczynnik ustalany jest zgodnie z następującym wzorem:

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

Powyższego współczynnika przedsiębiorca nie musi jednak obliczać samodzielnie, gdyż jego wartość jest corocznie publikowana przez Prezesa ZUS.

Znając prognozowane wynagrodzenie na rok 2020 (pisaliśmy o nim tutaj), jak również wynagrodzenie minimalne obowiązujące w roku 2020, możemy ustalić współczynnik, jaki obowiązywał będzie w roku 2020, jak również obliczyć wysokość składek dla określonego poziomu przychodów.

 

Przykład

W roku 2019 Pan Jerzy prowadził działalność gospodarczą, osiągając z tego tytułu roczny przychód w wysokości 30 tys. zł. W całym roku 2019 Pan Jerzy zawieszał działalność łącznie na okres 5 dni. Jaką daninę na rzecz ZUS zapłaci Pan Jerzy w roku 2020?

Przy kontynuowaniu opłacania składek ZUS w dotychczasowym systemie, w 2020 roku Pan Jerzy zobowiązany byłby do zapłaty składek ZUS w wysokości ok. 1450 zł miesięcznie (o nowej wartości składek ZUS na rok 2020 pisaliśmy tutaj).

W związku jednak z tym, iż roczny przychód Pana Jerzego mieści się w ustawowym limicie, Pan Jerzy będzie mógł skorzystać z nowego systemu, a co za tym idzie, będzie mógł uniknąć zapłaty tak wysokich składek ryczałtowych.

Dla ustalenia podstawy wymiaru tych obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego przychodu Pana Jerzego z roku poprzedniego oraz opisanego wyżej współczynnika.

Przeciętny miesięczny przychód Pana Jerzego w roku 2019 wyniósł:

[30 000 / (365-5)] * 30 = 2 500 zł

Dla obliczenia współczynnika na rok 2020 potrzebujemy z kolei prognozowanego wynagrodzenia na rok 2020 (wynosi ono 5227 zł) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2020 roku (które wyniesie 2450 zł). Zatem ustawowy współczynnik wyniesie:

(5227 / 2450) * 0,24 = 0,5120

Podstawa wymiaru składek wyniesie więc:

2 500 * 0,5120 = 1280,00 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna            19,52% * 1280,00 = 249,85 zł

składka rentowa                  8,00% * 1280,00 = 102,40 zł

składka chorobowa              2,45% * 1280,00 = 31,36 zł

składka wypadkowa            1,67% * 1280,00 = 21,38 zł

składka na Fundusz Pracy  2,45% * 1280,00 = 31,36 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości. Obecnie nie znamy jeszcze jej wysokości, ale możemy się spodziewać, że w 2020 roku wzrośnie ona do poziomu ok. 375 zł (zobacz tutaj).

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od przychodu, jakie zapłaci Pan Jerzy wyniosą ok. 811 zł. Oznacza to, że w 2020 roku Pan Jerzy zapłaci każdego miesiąca o 639 zł mniej niż w przypadku, w którym miałby kontynuować opłacanie normalnych składek ryczałtowych.

Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość składki będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące 2020 roku.

Nowa wartość składki (na rok 2021) zostanie ustalona po upływie kolejnych 12 miesięcy, na podstawie przychodów osiągniętych przez Pana Jerzego w roku 2020.

Zgodnie z przepisami, składki wyliczane według wspomnianego wzoru nie mogą być niższe niż wysokość składek preferencyjnych (opłacanych przez nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności). Z kolei górną granicę składki liczonej od przychodu stanowi wartość normalnych składek ryczałtowych. Dla przykładu, w roku 2020, składki ZUS liczone od przychodu oscylować będą w przedziale pomiędzy 610 zł a 1450 zł (pełna tabela składek ZUS na rok 2020 dostępna jest tutaj).

 

Jak przejść na składki ZUS od przychodu?

Przedsiębiorca, który chciałby zrezygnować z opłacania ryczałtowych składek ZUS i zamiast nich zacząć opłacać składki ZUS od przychodu, powinien dopełnić określonych formalności w ZUS. Szczególnie istotny jest w tym przypadku termin złożenia odpowiednich dokumentów. Szczegółowo kwestie te opisywaliśmy w tym artykule.

Przypomnijmy również, że możliwość skorzystania ze składek ZUS od przychodu jest przywilejem, a nie obowiązkiem przedsiębiorcy. Oznacza to, że każda firma, która spełnia warunki do skorzystania z preferencji, może z niej skorzystać, ale nie musi. W każdym momencie można bowiem przejść na opłacanie składek zryczałtowanych, w standardowej wysokości.

 

Składki ZUS od przychodu nie są bezterminowe

Należy pamiętać, iż składki ZUS od przychodu nie przysługują bezterminowo. Ustawa zakłada bowiem, iż przywilej opłacania składek ZUS od przychodu przysługuje jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS
  Działalność nierejestrowana a składki ZUS
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?