Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS w 2019 roku. Czekają nas poważne zmiany.

 

20/11/2018

zus-duzy

Rok 2019 przyniesie istotne zmiany w systemie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po półrocznym zwolnieniu z ZUS i działalności nierejestrowanej, w życie wchodzą składki ZUS zależne od przychodu. Czy wiesz, jak obliczyć właściwą wysokość składek w swojej firmie?

 Przypomnijmy, że do kwietnia 2018 roku przedsiębiorcy obliczali należne składki ZUS zgodnie z systemem obowiązującym niezmiennie od niemal 13 lat. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dzieliły się bowiem jedynie na dwie kategorie: przedsiębiorców "nowych", tj. prowadzących firmę krócej niż dwa lata i tych, którzy działalność gospodarczą prowadzą dłużej niż 24 miesiące.

W przypadku firmy prowadzonej dłużej niż dwa lata, składki obliczane były w sposób "standardowy", tj. jako odpowiedni procent od podstawy wymiaru, którą stanowiło 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Szczegółowy sposób obliczania takich typowych składek ZUS opisany został na tej stronie. W roku 2018 tak obliczone pełne składki ZUS wynosiły 1228 zł, a w 2019 roku wyniosą ok. 1320 zł (szczegóły podwyżki dostępne są tutaj).


Z kolei w przypadku firm "nowych", tj. działających krócej niż 24 miesiące, możliwe było skorzystanie z tzw. składek preferencyjnych. Ulga udzielana nowym firmom w pierwszych dwóch latach działalności polega na obniżeniu podstawy wymiaru składek. Obniżona podstawa wynosi bowiem nie 60%, a jedynie 30% i nie wynagrodzenia przeciętnego, a wynagrodzenia minimalnego. Szczegóły dotyczące sposobu obliczania składek preferencyjnych znajdują się tutaj).

W roku 2018 wysokość składek preferencyjnych wynosiła 519 zł, a w roku 2019 wyniesie ok. 558 zł (zobacz nowe składki). Wskutek tej preferencji, nowi przedsiębiorcy płacili więc składki niższe o ok. 60% i dopiero po 2 latach działalności przechodzili na składki "standardowe".

 

Coraz więcej ulg

Prawdziwym przełomem w naliczaniu składek ZUS okazał się rok 2018, w którym wprowadzono dwa zupełnie nowe rozwiązania umożliwiające opłacanie niższych danin na rzecz ZUS. Pierwszym z nich jest tzw. działalność nierejestrowana, drugim zaś - półroczne zwolnienie ze składek ZUS.

Działalność nierejestrowana lub inaczej działalność nieewidencjonowana to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie małej działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestrowania w jakichkolwiek urzędach. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania jest osiąganie przychodu w wysokości nie wyższej niż 1050 zł miesięcznie. Szczegółowo na temat działalności nierejestrowanej pisaliśmy w tym artykule.

W związku z tym, iż działalność nierejestrowana - jak sama nazwa wskazuje - nie podlega rejestracji w żadnym urzędzie (w tym również w ZUS), to zarobki osiągane w jej ramach, z założenia miały nie podlegać jakiemukolwiek oskładkowaniu. Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem ZUS, brak składek przy działalności nierejestrowanej możliwy jest bowiem tylko w przypadku, gdy mamy do czynienia z działalnością handlową lub produkcyjną. Jednak w przypadku usług, działalność taka potraktowana zostanie jak zwykła umowa cywilno-prawna, od której należy odprowadzić pełne składki ZUS. Szczegółowo o tym problemie pisaliśmy w tym artykule.

W kwietniu 2018 roku weszło w życie również drugie rozwiązanie, tj. półroczne zwolnienie z ZUS. Rozwiązanie to, popularnie zwane "ulgą na start", polega na całkowitym zwolnieniu nowego przedsiębiorcy z opłacania składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. O tym, kto może skorzystać z tego rozwiązania, pisaliśmy tutaj.

Warto podkreślić, iż ulga na start umożliwia zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Nie zwalnia jednak z ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że przez pierwsze pół roku przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać co miesiąc składkę zdrowotną w wysokości 320 zł.

Podobnie jak w przypadku działalności nierejestrowanej, również wokół ulgi na start narosło swego czasu sporo wątpliwości prawnych, na podstawie których kwestionowano możliwość półrocznego zwolnienia przedsiębiorców z opłacania składek ZUS. W tym przypadku jednak wszelkie wątpliwości w sposób jednoznaczny rozwiał nie tylko ZUS, ale również ministerstwo pracy. Obie instytucje wydały bowiem oficjalne komunikaty potwierdzające przysługującą nowym firmom ulgę. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

 

Złożony system ulg

Wprowadzenie działalności nierejestrowanej oraz półrocznej ulgi na start nie wyeliminowało dotychczasowego systemu składek preferencyjnych. Obie możliwości są bowiem rozwiązaniami dodatkowymi i działają niezależnie od obowiązujących dotychczas preferencji.

Wprowadzenie nowych rozwiązań wymusiło jednak pewną modyfikację funkcjonującego dotychczas systemu naliczania składek ZUS. Dlaczego? Wytłumaczmy na przykładzie.

 

Przykład

W maju 2018 roku Pan Jerzy postanowił otworzyć drobną działalność gospodarczą. Pan Jerzy przewiduje, że w okresie pierwszych pięciu miesięcy (maj-wrzesień) będzie osiągał przychód nie większy niż 1050 zł. Po tym okresie przewiduje jednak zwiększenie przychodu ponad tę kwotę.

W starym systemie, obowiązującym do kwietnia 2018 roku, Pan Jerzy byłby zobligowany do natychmiastowego zarejestrowania działalności gospodarczej i opłacania - już od pierwszego miesiąca - preferencyjnych składek ZUS w wysokości 519 zł miesięcznie. Składki w tej wysokości opłacałby niezależnie od tego, jaki przychód osiąga i czy w ogóle go osiąga. Natomiast po 24 miesiącach opłacania składek preferencyjnych (tj. w maju 2020 roku), Pan Jerzy zobligowany zostałby do przejścia na składki pełne (które w przyszłym roku wyniosą ok. 1320 zł - zobacz pełną tabelę).

A jak jest w nowym systemie?

W nowym systemie Pan Jerzy nie musi rejestrować działalności gospodarczej, aż do momentu osiągnięcia 1050 zł przychodów w którymś z kolejnych miesięcy. Zgodnie z przewidywaniami Pana Jerzego, pierwszych pięć miesięcy prowadzenia takiej działalności nie będzie wymagać zatem formalnej rejestracji firmy, a co za tym idzie (jeśli jest to działalność wytwórcza lub handlowa), również opłacania jakichkolwiek składek ZUS.

Dopiero w miesiącu, w którym Pan Jerzy przekroczy pułap 1050 zł przychodów, będzie zobowiązany do rejestracji swojej firmy. Taka rejestracja, która nastąpi w szóstym miesiącu działalności (tj. w październiku) oznaczać będzie również zarejestrowanie firmy w bazie ZUS.

Nie będzie to jednak oznaczać od razu konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż od tego miesiąca Pan Jerzy ma prawo do wykorzystania jeszcze tzw. ulgi na start. W ramach ulgi, Pan Jerzy będzie opłacał co miesiąc jedynie składkę zdrowotną wysokości 320 zł. Jak długo?

Formalnie, zwolnienie z ZUS obowiązuje przez 6 miesięcy, ale faktycznie - w większości przypadków - ulga uprawnia do zwolnienia aż przez 7 miesięcy. Dlaczego? O tym przeczytasz tutaj.

Pan Jerzy będzie zatem opłacać jedynie składkę zdrowotną - w okresie od października 2018 roku do kwietnia 2019 roku.

Co zatem czeka Pana Jerzego od maja 2019? Tak jak już wspomnieliśmy, skorzystanie z ulgi na start nie wyklucza wykorzystania dotychczasowej 2-letniej preferencji składkowej. Od maja 2019 roku, Pan Jerzy uzyska zatem prawo do opłacania składek preferencyjnych (obecnie w wysokości 519 zł). Preferencja ta skończy się dopiero w kwietniu 2021 roku. Zatem pełne składki ZUS Pan Jerzy zapłaci dopiero w maju 2021 roku.

Porównując sytuację Pana Jerzego do sytuacji, w jakiej znalazłby się, gdyby nie mógł skorzystać z nowych rozwiązań, okazuje się, że moment zapłaty pierwszej pełnej składki ZUS przesunął się aż o 12 miesięcy. I właśnie to odsunięcie w czasie momentu zapłaty pełnych składek ZUS jest najbardziej widoczną korzyścią wynikającą z wprowadzenia nowych rozwiązań opisanych powyżej.

 

Dodatkowe możliwości w roku 2019

System ulg i zwolnień w ramach ZUS zostanie jeszcze bardziej rozbudowany w 2019 roku. Wtedy to wejdą w życie tzw. składki ZUS od przychodu.

Począwszy od stycznia 2019 roku, osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły zrezygnować z opłacania składek ZUS w ryczałtowej wysokości. Zamiast tego, pojawi się możliwość opłacania niższych składek ZUS, których wysokość uzależniona będzie od wartości osiągniętego przez firmę przychodu.

Z rozwiązania tego nie będą mogli jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Składki ZUS od przychodu znajdą bowiem zastosowanie jedynie w firmach małych, tj. takich, których przychód w roku poprzednim nie przekroczył kwoty 63 tys. zł. Szczegółowe warunki skorzystania z niższych składek ZUS zostały opisane tutaj.

Składki ZUS uzależnione od przychodu będą obliczane według dość skomplikowanego wzoru zawartego w ustawie (wzór dostępny jest tutaj). Co do zasady jednak wysokość tak obliczonych składek będzie zawsze niższa od składek standardowych i wyższa od składek preferencyjnych.

Podobnie jak w przypadku działalności nierejestrowanej i ulgi na start, również z obniżonych składek od przychodu będzie można skorzystać razem z innymi ulgami i zwolnieniami, a nie zamiast nich. Spójrzmy zatem jeszcze raz na przykład Pana Jerzego.

 

Przykład

Pan Jerzy po wykorzystaniu możliwości, jakie dawała mu działalność nierejestrowana (brak składek ZUS), ulgi na start (przez 7 miesięcy tylko składka zdrowotna) oraz 24 miesięcy składek preferencyjnych, w końcu stanie przed widmem zapłaty standardowych składek ZUS.

Pan Jerzy może tych składek jednak uniknąć, jeśli okaże się, że jego przychody osiągnięte w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty równej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W takim przypadku Pan Jerzy będzie mógł ustalić wysokość płaconych składek w oparciu o osiągnięty w poprzednim roku przychód i przez cały kolejny rok płacić składki niższe, niż te w standardowej wysokości.

Jeśli w kolejnym roku sytuacja się powtórzy i Pan Jerzy znowu osiągnie odpowiednio niski przychód, w kolejnym roku znów będzie mógł opłacać niższe składki - liczone od przychodu.

Ale uwaga! Przywilej opłacania składek od przychodu przysługuje jedynie przez okres kolejnych 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że Pan Jerzy może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym straci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

 

Firmy z długim stażem

Przywołany powyżej przykład dotyczy firmy nowej, która płynnie przechodzi przez wszystkie kolejne formy ulg, zwolnień i preferencji możliwych do wykorzystania w nowym systemie składek ZUS. Mamy tu zatem po kolei wykorzystanie:

  • działalności nierejestrowanej (brak składek ZUS),
  • ulgi na start, czyli 7-miesięcznego zwolnienia z ZUS (tylko składka zdrowotna),
  • składek preferencyjnych, czyli 24 miesięcy obniżonej daniny na rzecz ZUS
  • i wreszcie - niższych składek ZUS od przychodu.

Czy jednak niższe składki uzależnione od przychodu przysługują również dotychczasowym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą od kilku czy nawet kilkunastu lat? Tak.

W przeciwieństwie bowiem do trzech wcześniej opisywanych, preferencyjnych form oskładkowania - które zarezerwowane są jedynie dla nowych przedsiębiorców - składki ZUS od przychodu są rozwiązaniem dostępnym dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od stażu prowadzonej firmy. Spełnione muszą być rzecz jasna pozostałe warunki, które szczegółowo opisywaliśmy tutaj.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Nowe składki ZUS na 2019 rok
  Składki ZUS 2019. Podwyżka większa niż zapowiadano.
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?