Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składki ZUS zapłacone po terminie

 

01/08/2016

(17/06/2013)

zus-duzy

Jakie konsekwencje czekają nas w przypadku opłacenia składek ZUS po terminie? Co nam zrobi ZUS, gdy nie zapłacimy składek w ogóle? Jak możemy uniknąć obowiązku zapłacenia zaległych składek ZUS?

 Konsekwencje nieopłacenia składek ZUS mogą być czasem bardzo poważne. Poczynając od utraty prawa do świadczeń, kończąc zaś na zajęciu nieruchomości należącej do dłużnika. Istnieją jednak możliwości pozwalające uniknąć zapłacenia zaległych składek ZUS.

 

Składki ZUS w terminie

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek terminowego opłacania składek ZUS. Osoby opłacające składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniające żadnych osób) zobowiązane są do opłacania składek za każdy poprzedni miesiąc do 10 dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku pozostałych osób (opłacających składki ZUS również za innych ubezpieczonych) termin ten wydłużony jest do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli ostatni dzień płatności wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, termin wydłuża się na najbliższy dzień roboczy.

 

Odsetki za zwłokę

Co w przypadku gdy spóźnimy się z zapłaceniem składek, choćby tylko o kilka dni? W przypadku takiego opóźnienia, ZUS nalicza nam odsetki za zwłokę. O obowiązku zapłaty odsetek powinniśmy pamiętać sami, gdyż ZUS nie ma obowiązku informowania nas o naliczeniu odsetek. Pamiętajmy jednak, że nie musimy płacić odsetek, gdy ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Dodatkowe zobowiązanie wobec ZUS oblicza się, stosując odsetki podatkowe (zobacz ile wynoszą aktualnie).

Utrata prawa do zasiłku

Terminowe opłacanie składek ZUS jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy wraz ze składkami obowiązkowymi opłacamy również dobrowolną składkę chorobową. Opóźnienie w zapłacie składki chorobowej, choćby o jeden dzień, powoduje bowiem utratę prawa do świadczeń, tj. do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego oraz do świadczeń rehabilitacyjnych. Nawet jednodniowe opóźnienie w zapłacie składek (lub opłacenie składek w niższej wysokości) powoduje, że przedsiębiorca traci prawo do świadczeń z ZUS na okres aż 3 miesięcy. Szczegółowe informacje na ten temat zawarliśmy w tym artykule.

 

Składki niezapłacone

W przypadku gdy składki pozostają niezapłacone przez dłuższy czas, ZUS może, oprócz naliczenia odsetek za zwłokę, zastosować również dodatkowe sankcje.

Pierwszą z nich jest nałożenie kary w formie opłaty dodatkowej. Kara może zostać nałożona w wysokości od 1% do 100% wartości niezapłaconych składek.

Należy jednak pamiętać o tym, iż od 31 maja 2012 r. ZUS nie może naliczyć nam kary, w przypadku gdy za brak płatności składek zostaliśmy już ukarani przez sąd. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, iż niedopuszczalne jest podwójne karanie za ten sam czyn. Tak więc karę może nałożyć albo sąd, albo ZUS. Nigdy oba organy jednocześnie.

 

Postępowanie egzekucyjne

W celu wyegzekwowania zaległych składek, ZUS może wszcząć przeciwko nam egzekucję. Egzekucja obejmuje zarówno kwoty niezapłaconych składek, jak i odsetki za zwłokę oraz opłatę dodatkową.

Najczęściej stosowanym środkiem egzekucyjnym jest zajęcie rachunku bankowego przedsiębiorcy. Organ egzekucyjny powiadamia bank o naszym długu, a bank zobowiązany jest do blokady środków na koncie i przekazania odpowiedniej kwoty na konto ZUS.

Zajęcie rachunku bankowego podlega jednak pewnym ograniczeniom. Zgodnie z art. 56 Ustawy prawo bankowe, "Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw".

Taka kwota musi pozostać do naszej dyspozycji i nie może podlegać egzekucji.

 

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Jeżeli czynności egzekucyjne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ZUS może zabezpieczyć swoje roszczenia poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na należącej do nas nieruchomości. Ustanowienie hipoteki oznacza dla nas brak możliwości zaciągnięcia w przyszłości kredytu hipotecznego oraz poważne problemy przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

 

Jak uniknąć zapłaty zaległych składek ZUS?

Przede wszystkim należy pamiętać o instytucji przedawnienia. Składki ZUS przedawniają się obecnie po 5 latach. Należy jednak pamiętać, że okres ten dotyczy jedynie składek wymagalnych od stycznia 2012 r. Dla składek, które stały się wymagalne przed 2012 rokiem, stosowany jest stary 10-letni okres przedawnienia. Więcej informacji na temat okresów przedawnienia składek ZUS znajduje się w tym artykule.

 

Rozłożenie składek ZUS na raty

Należność wobec ZUS może zostać rozłożona na raty. W tym celu należy złożyć w oddziale ZUS wniosek o układ ratalny. Ilość i wysokość rat ustalane są indywidualnie, w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

Należy jednak pamiętać, iż taki układ ratalny ma swoją cenę. Do każdej spłacanej raty ZUS nalicza opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Pamiętać również należy, iż nie w każdym przypadku ZUS musi się zgodzić na rozłożenie długu na raty. Wniosek o układ ratalny musi być wyczerpująco umotywowany i wskazywać, że jego przyznanie jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których dłużnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności. Więcej informacji na temat układów ratalnych z ZUS znajduje się tutaj.

 

Umorzenie składek ZUS

W wyjątkowych sytuacjach ZUS może całkowicie umorzyć zaległe składki ZUS. Umorzenie jest jednak procedurą stosowaną niezwykle rzadko i tylko w sytuacjach całkowitej nieściągalności należności. Mówimy tu jednak o zwykłym, uznaniowym umorzeniu na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zupełnie inną sytuacją jest możliwość umorzenia składek na podstawie przepisów abolicyjnych.

 

Abolicja składek ZUS

W przypadku gdy niezapłacone składki ZUS dotyczą okresu pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 28 lutego 2009 r., mamy możliwość skorzystania z pełnej abolicji. W przeciwieństwie do zwykłego, uznaniowego umorzenia, o którym była mowa powyżej, z tzw. ustawy abolicyjnej może skorzystać niemal każdy przedsiębiorca, który nie opłacał składek przed marcem 2009 roku.

Na podstawie przepisów tej ustawy, niezapłacone przez przedsiębiorców składki ulegają całkowitemu umorzeniu. Co ważne, ZUSowi nie pozostawiono tu żadnej uznaniowości. Umorzenie przysługuje każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która spełnia określone warunki i złoży odpowiedni wniosek. Więcej informacji na temat abolicji znajduje się w tym artykule.   

Zobacz również:  Jak uniknąć ZUS?
  Umorzenie zaległych składek ZUS dla przedsiębiorców
  Koniec ryczałtowego ZUS-u dla małych firm

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?