Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak wypełnić deklarację ZUS ZWUA

 

Jak wypełnić deklarację ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

 

 

 


ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA WYREJESTROWANIE
Z UBEZPIECZEŃ ZUS ZWUA

 

 


Formularz ZUS ZWUA wypełnia płatnik składek w celu:


• wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń ,
• zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń .
Uwaga!
O zmianach/korektach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń
dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich
powstania, płatnik składek zawiadamia poprzez złożenie wyrejestrowania na formularzu
ZUS ZWUA i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń odpowiednio na formularzu ZUS ZUA
lub ZUS ZZA zawierającym prawidłowe dane.
• Przy wypełnianiu dokumentu ZUS ZWUA należy pamiętać, że wyrejestrowanie
następuje z podanego kodu tytułu ubezpieczenia, niezależnie od podanego w
zgłoszeniu schematu podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczeń.
Ogólne zasady wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń oraz dokonywania zmian
i korekt w dokumentach zgłoszeniowych zostały przedstawione we wstępie do
poradnika.


I.
DANE ORGANIZACYJNE


Blok ten powinien być zawsze jednoznacznie wypełniony, tj. powinno być wypełnione tylko
jedno z pól.
• W przypadku wyrejestrowania danego ubezpieczonego z ubezpieczeń - w polu 01
należy wpisać „X”.
• Pól 02 i 03 – nie wypełnia się.
• W przypadku zgłoszenia korekty danych* podanych we wcześniej złożonym
wyrejestrowaniu ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia - w polu 04
należy wpisać „X”.
• Pól 05 i 06 - nie wypełnia się.
___________
* W przypadku korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek lub danych identyfikacyjnych
ubezpieczonego podanych na wcześniej złożonym dokumencie ZUS ZWUA - ponownie składa się
poprawnie wypełniony pierwszorazowy dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń (tj. z zaznaczonym
polem 01, ).


II.
DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK


Blok ten należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu
płatnika składek ZUS ZPA lub ZUS ZFA, a w przypadku zmiany/korekty danych
identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA.
Uwaga!
Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek zostały
opisane we wstępie do poradnika.
• W polu 01 - należy wpisać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi
przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
• W polu 02 - należy wpisać REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny
i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(numer ten może mieć 9 lub 14 znaków i należy go wpisać wraz z występującymi "0").
• Pola 03- 05 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 03 - należy wpisać PESEL - numer ewidencyjny nadany przez Rządowe
Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności,
• Pola 04 i 05 – wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano
numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich.
w polu 04 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 05 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w pole
04 - dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 06 - należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu
płatnika składek.
• Pola 07- 09 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
w polu 07 - należy wpisać nazwisko płatnika składek (poszczególne człony
nazwiska oddzielić kreską),
w polu 08 - należy wpisać pierwsze imię płatnika składek,
w polu 09 - należy wpisać datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok), np.
11 09 1947.


III.
DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ


Dokument wyrejestrowania z ubezpieczeń musi zidentyfikować się z kontem ubezpieczonego,
które zostało założone na podstawie dokumentu zgłoszenia do ubezpieczeń (odpowiednio ZUS
ZUA lub ZUS ZZA). W związku z powyższym
ważne jest, aby dane identyfikacyjne
ubezpieczonego podane w dokumencie ZUS ZWUA były zgodne z danymi podanymi w
zgłoszeniu, a w przypadku składania zmiany lub korekty danych identyfikacyjnych
ubezpieczonego - z danymi podanymi w bloku IV dokumentu ZUS ZIUA.
• W polu 01 - należy wpisać PESEL osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń nadany
przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności.
• W polu 02 - należy wpisać NIP osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń (Numer
Identyfikacji Podatkowej) nadawany przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami
poszczególnych członów.
• Pola 03 i 04 - należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy osoba wyrejestrowywana z
ubezpieczeń nie posiada numerów identyfikacyjnych - NIP lub PESEL lub jednego z
nich:
w polu 03 - w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać:
1 - w przypadku dowodu osobistego,
2 - w przypadku paszportu,
w polu 04 - należy wpisać serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego
w pole 03 - dowodu osobistego lub paszportu.
• W polu 05 - należy wpisać nazwisko osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń
(poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską).
• W polu 06 - należy wpisać imię pierwsze osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń.
• W polu 07 - należy wpisać datę urodzenia osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń
(dzień/miesiąc/rok), np. 05 07 1968.


IV.
WYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ


• W polu 01 - należy wpisać sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia (zgodny z
załącznikiem nr 1 do niniejszego poradnika), który został wykazany w zgłoszeniu do
ubezpieczeń/ubezpieczenia.
• W polu 03 – należy wpisać datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem
tytułu ubezpieczenia,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r.
38
Page 39
Poradnik: Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych
• W polu 04 – należy wpisać, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego poradnika,
trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania.
• Pól 02 oraz 05 – 16 – nie wypełnia się
Bloku V – nie wypełnia się
W przypadku gdy ubezpieczony po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń chce kontynuować
dobrowolnie ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypełnia formularz zgłoszenia do
ubezpieczeń ZUS ZUA.


VI.
OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK


• W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok), np. 05 10
2007.
• W polu 02 - dla potwierdzenia wiarygodności danych, podpis składa płatnik składek lub
osoba przez niego upoważniona.
• W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada).


VII.
OŚWIADCZENIE OSOBY WYREJESTROWYWANEJ Z UBEZPIECZEŃ


W polu 01 - osoba wyrejestrowywana z ubezpieczeń
własnoręcznym podpisem
potwierdza zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym

Powered by Web Agency
 


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:
Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?