Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Składka wypadkowa 2024-2027 - Stawki ubezpieczenia wypadkowego na lata 2024-2027

  

 

Składka wypadkowa - Stawki obowiązujące od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2027 r.

Lp. Grupy działalności Kod PKD Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 5 1,47
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 6 1,73
3 Rybactwo A-03 4 1,20
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 6 1,73
6 Górnictwo rud metali B-07 8 2,26
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33
9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 4 1,20
10 Produkcja napojów C-11 4 1,20
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20
13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 6 1,73
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 4 1,20
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 5 1,47
23 Produkcja metali C-24 6 1,73
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 5 1,47
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 4 1,20
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 4 1,20
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 5 1,47
30 Produkcja mebli C-31 4 1,20
31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 4 1,20
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 4 1,20
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 6 1,73
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 4 1,20
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 3 0,93
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47
40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 3 0,93
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 2 0,67
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 3 0,93
45 Transport wodny H-50 4 1,20
46 Transport lotniczy H-51 2 0,67
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20
48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 4 1,20
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50 Informacja i komunikacja J 2 0,67
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93
55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 2 0,67
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 2 0,67
64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?