Składki ZUS - Aktualne i historyczne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Remont prywatnego mieszkania jako koszt uzyskania przychodu (Interpretacja 0114-KDIP4-2.4012.404.2023.2.MŻA)

 

 

urzad-skarbowy-very-big

Wydatki poniesione na remont pokoju w prywatnym mieszkaniu przedsiębiorcy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przesiębiorca ma również prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych.

  Pismo

z dnia 3 października 2023 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

0114-KDIP4-2.4012.404.2023.2.MŻA

 

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe.

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

 

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 lipca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 23 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ponoszonymi nakładami na materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie pismem z 17 września 2023 r. (wpływ 17 września 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:


 

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Pana działalność polega na wykonywaniu usług informatycznych. Działalność jest wykonywana częściowo z Pana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (czasami z dojazdem do klienta). Jako osoba prywatna zakupił Pan mieszkanie (w udziałach 50/50 przez małżeństwo, które nie posiada rozdzielności majątkowej), które docelowo ma być nowym miejscem prowadzenia działalności. Mieszkanie było w stanie surowym i z jednego pokoju w tym mieszkaniu zostały wydzielone dwa pokoje w tym jeden dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Pokój został wyremontowany.


Uzupełnienie i doprecyzowanie zdarzenia przyszłego

Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT.

Będzie Pan wykorzystywał pokój będący przedmiotem Pana zapytania do wykonywania usług informatycznych objętych podatkiem VAT. Usługi informatyczne będą wykonywane w tym pokoju.

Pokój będzie wykorzystywany przez Pana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zamierza Pan odliczyć podatek VAT naliczony od takich wydatków jak:

 • farba do malowania ścian,
 • panele podłogowe,
 • materiały budowlane do postawienia ścian działowych w celu wygrodzenia pokoju do prowadzenia usług informatycznych.

Opisane wydatki służą wydzieleniu i zagospodarowaniu przestrzeni do wykonywania usług informatycznych.

 

Pytanie

Czy materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności i obniżyć należny podatek VAT według art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

 

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem podatek VAT powinien zostać obniżony o zapłacony VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) za materiały budowlane wykorzystane do remontu oraz wydzielenia pokoju ponieważ pokój będzie służył do prowadzenia działalności gospodarczej i jest to koszt firmy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

 

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że:

 • prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą i jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT;
 • Pana działalność polega na wykonywaniu usług informatycznych.
 • działalność jest wykonywana częściowo z Pana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (czasami z dojazdem do klienta).
 • jako osoba prywatna zakupił Pan mieszkanie (w udziałach 50/50 przez małżeństwo, które nie posiada rozdzielności majątkowej), które docelowo ma być nowym miejscem prowadzenia działalności;
 • mieszkanie było w stanie surowym i z jednego pokoju w tym mieszkaniu zostały wydzielone dwa pokoje w tym jeden dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej - pokój został wyremontowany;
 • będzie Pan wykorzystywał pokój będący przedmiotem Pana zapytania do wykonywania usług informatycznych objętych podatkiem VAT;
 • pokój będzie wykorzystywany przez Pana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zamierza Pan odliczyć podatek VAT naliczony od takich wydatków jak:
  • farba do malowania ścian,
  • panele podłogowe,
  • materiały budowlane do postawienia ścian działowych w celu wygrodzenia pokoju do prowadzenia usług informatycznych.

Pana wątpliwości w omawianej sprawie dotyczą ustalenia, czy materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności i obniżyć należny podatek VAT według art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając wyżej wymienione przepisy wskazać należy, że w analizowanym przypadku warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanego remontu, wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione. Jak wynika bowiem z opisu sprawy będzie Pan wykorzystywał pokój będący przedmiotem Pana zapytania do wykonywania usług informatycznych objętych podatkiem VAT, pokój będzie wykorzystywany przez Pana wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, z tytułu której jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym, skoro zamierza Pan jako czynnym podatnik podatku VAT wykorzystywać wyremontowany pokój do prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z ponoszonymi nakładami na jego remont podlegać będzie odliczeniu. W konsekwencji, przysługiwać będzie Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z związku ponoszonymi wydatkami na remont pokoju.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków w związku z ponoszonymi wydatkami na materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

 

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazujemy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywało się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

 

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

 

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

 

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). 

Zobacz również:  Ruszyły dopłaty do paliwa. Aż 1400 zł dofinansowania.
  Zakup roweru na firmę
  Wydatki na masażystę są kosztem firmy
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?