Składki ZUS - Aktualne i historyczne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Niższe składki ZUS dla małych firm uchwalone przez Sejm

 

24/07/2018

zus-duzy

Sejm uchwalił ustawę, która uzależnia wysokość składek ZUS od przychodów firmy. Od Nowego Roku małe firmy nie będą już płacić wysokiego, ryczałtowego ZUS-u. Ustawa rozszerzyła również krąg przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z nowych preferencji.

 Pod koniec zeszłego tygodnia, Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę, która po raz pierwszy w historii III RP zrywa z dotychczasową zasadą ustalania składek ZUS w formie ryczałtu. Uchwalone właśnie przepisy uzależniają bowiem wysokość daniny na rzecz ZUS od poziomu przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę.

 

Składki ZUS od przychodu

Przypomnijmy, iż ustawa zakłada możliwość uniknięcia składek ZUS w ryczałtowej wysokości (obecnie 1228 zł) i opłacania tej daniny w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów (pełen tekst ustawy dostępny jest tutaj).


W tym miejscu należy poczynić dwie uwagi. Po pierwsze, ustawa umożliwia, a nie nakłada obowiązek. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki do skorzystania z preferencji, może z niej skorzystać, ale nie musi. W każdym momencie można bowiem przejść na opłacanie składek zryczałtowanych, w standardowej wysokości. Po drugie, ustawa operuje pojęciem przychodu, a nie dochodu. Oznacza to, że z nowej preferencji skorzystają, co do zasady, przede wszystkim firmy usługowe.


Komu przysługują niższe składki ZUS?

Zgodnie z przepisami ustawy, możliwość skorzystania z niższych składek ZUS przysługiwać będzie każdej małej firmie, której roczny przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co niezwykle istotne - ustawa mówi o przychodzie osiągniętym przez firmę w roku poprzednim. Również dla ustalenia wartości samego limitu, brana będzie pod uwagę kwota minimalnej pensji obowiązującej w grudniu poprzedniego roku.

W roku 2019 z niższych składek będą mogły zatem skorzystać te firmy, których roczny przychód (osiągnięty w roku 2018) będzie nie wyższy niż kwota 63000 zł.

AKTUALIZACJA (24.06.2019): Kwota limitu na rok 2020 uległa podwyższeniu (zobacz szczegóły).

 

Ustawa nie określa miesięcznego limitu przychodu. Oznacza to, że dany przedsiębiorca może, w którymś z miesięcy, osiągnąć nawet 50 tys. zł przychodu. Istotne jest bowiem tylko to, aby nie przekroczyć granicznej kwoty ustalonej dla całego roku.

Składki uzależnione od wysokości przychodu będą preferencją przysługującą jedynie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Z niższych składek nie skorzysta jednak osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała (w ramach umowy o pracę) czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.

Aby w danym roku kalendarzowym móc skorzystać ze składek uzależnionych od przychodu, przedsiębiorca będzie musiał ponadto wykazać, że w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.


Karta podatkowa również objęta preferencjami

Ostateczny tekst ustawy zmienił się nieco względem pierwotnego projektu. I zmienił się na korzyść. Wersja uchwalona przez Sejm przewiduje bowiem, że niższymi składkami objęte zostaną również osoby rozliczające podatek w formie karty podatkowej.

W tym przypadku jednak musi być spełniony dodatkowy warunek, mianowicie osoba taka nie może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Podstawa wymiaru składek będzie bowiem obliczana w tym przypadku na podstawie wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

AKTUALIZACJA (04.06.2019): Możliwość skorzystania z obniżonych składek ZUS zostanie rozszerzona również na osoby nie prowadzące ewidencji VAT (zobacz szczegóły).

 

Ile wyniosą składki ZUS od przychodu?

Zgodnie z nowymi przepisami, uzależnienie składek ZUS od przychodu dotyczyć będzie jedynie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Obniżka nie obejmie zaś składki zdrowotnej, która płacona będzie w normalnej wysokości.

Podstawę wymiaru składek w nowym systemie stanowić będzie średni miesięczny przychód przedsiębiorcy uzyskany w poprzednim roku, pomnożony przez ustalony w ustawie specjalny współczynnik.

Przeciętny miesięczny przychód ustalany będzie według następującej zasady:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Z kolei wspomniany wyżej ustawowy współczynnik ustalany będzie zgodnie z następującym wzorem:

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

Powyższego współczynnika przedsiębiorca nie będzie jednak musiał obliczać samodzielnie, gdyż jego wartość będzie corocznie publikowana przez Prezesa ZUS.

Na chwilę obecną znamy już zarówno prognozowane wynagrodzenie na rok 2019 (pisaliśmy o nim tutaj), jak i wynagrodzenie minimalne obowiązujące w przyszłym roku. Dlatego możemy już pokusić się o policzenie współczynnika, jaki obowiązywał będzie w roku 2019, jak również obliczyć wysokość składek dla określonego poziomu przychodów.

 

Przykład

W roku 2018 Pani Anna prowadziła działalność gospodarczą, osiągając z tego tytułu roczny przychód w wysokości 30 tys. zł. W całym roku 2018 Pani Anna zawieszała działalność łącznie na okres 5 dni. Jaką daninę na rzecz ZUS zapłaci Pani Anna w roku 2019?

Przy kontynuowaniu opłacania składek ZUS w dotychczasowym systemie, w 2019 roku Pani Anna zobowiązana byłaby do zapłaty składek ZUS w wysokości ok. 1320 zł miesięcznie (o nowej wartości składek ZUS na rok 2019 pisaliśmy tutaj).

W związku jednak z tym, iż roczny przychód Pani Anny mieści się w ustawowym limicie, Pani Anna będzie mogła skorzystać z nowego systemu, a co za tym idzie, będzie mogła uniknąć zapłaty tak wysokich składek ryczałtowych.

Dla ustalenia podstawy wymiaru tych obniżonych składek, potrzebujemy średniego miesięcznego przychodu Pani Anny z roku poprzedniego oraz opisanego wyżej współczynnika.

Przeciętny miesięczny przychód Pani Anny w roku 2018 wyniósł:

[30 000 / (365-5)] * 30 = 2 500 zł

Dla obliczenia współczynnika na rok 2019 potrzebujemy z kolei prognozowanego wynagrodzenia na rok 2019 (wynosi ono 4765 zł) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2019 roku (które wyniesie 2250 zł). Zatem ustawowy współczynnik wyniesie:

(4765 / 2250) * 0,24 = 0,5083

Podstawa wymiaru składek wyniesie więc:

2 500 * 0,5083 = 1270,67 zł

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

składka emerytalna            19,52% * 1270,67 = 248,03 zł

składka rentowa                  8,00% * 1270,67 = 101,65 zł

składka chorobowa              2,45% * 1270,67 = 31,13 zł

składka wypadkowa            1,67% * 1270,67 = 21,22 zł

składka na Fundusz Pracy  2,45% * 1270,67 = 31,13 zł

Do tak obliczonych składek dochodzi jeszcze składka zdrowotna w standardowej wysokości. Obecnie nie znamy jeszcze jej wysokości, ale możemy się spodziewać, że w 2019 roku wzrośnie ona do poziomu ok. 345 zł (zobacz tutaj).

Łącznie zatem miesięczne składki ZUS od przychodu, jakie zapłaci Pani Anna wyniosą ok. 778 zł. Oznacza to, że w 2019 roku Pani Anna zapłaci każdego miesiąca o 542 zł mniej niż w przypadku, w którym miałaby kontynuować opłacanie normalnych składek ryczałtowych.

Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość składki będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące 2019 roku.

Nowa wartość składki (na rok 2020) zostanie ustalona po upływie kolejnych 12 miesięcy, na podstawie przychodów osiągniętych przez Panią Annę w roku 2019.

Zgodnie z nowymi przepisami, składki wyliczane według wspomnianego wzoru nie mogą być niższe niż wysokość składek preferencyjnych (opłacanych przez nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności). Z kolei górną granicę składki liczonej od przychodu stanowi wartość normalnych składek ryczałtowych. Dla przykładu, w roku 2019, składki ZUS liczone od przychodu oscylować będą w przedziale pomiędzy 558 zł a 1320 zł (pełna tabela składek ZUS na rok 2019 dostępna jest tutaj).

 

Niższe składki ZUS nie będą bezterminowe

Należy pamiętać, iż składki ZUS uzależnione od przychodu nie będą przysługiwały bezterminowo. Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada bowiem, iż przywilej opłacania niższych składek przysługiwać będzie jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2019 roku. W przypadku niektórych przedsiębiorców warto zatem już dziś zwrócić uwagę na przychody osiągane w obecnym roku. Limit przychodów uprawniający do skorzystania z niższych składek będzie bowiem zależał od przychodów osiągniętych przez firmę w roku 2018. Firmy, które w tym roku osiągną przychody wyższe od limitu (tj. powyżej 63 tys. zł) nie będą mogły zatem skorzystać z nowego rozwiązania w roku 2019.

Zobacz również:  Jak uniknąć składek ZUS
  Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS
  Działalność nierejestrowana w 2018 roku
   

Powered by Web Agency
 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje na ten temat?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco

 w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:


Chcesz być na bieżąco w tym temacie?

Zamów nasz biuletyn:

 Sonda

Czy płacił(a)byś ponad 1000 zł do ZUS, gdyby składki te były dobrowolne?